SFTR

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (Securities Financing Transactions Regulation, SFTR) stiftades efter finanskrisen som en del av kommissionens plan för att avvärja typiska risker av så kallad skuggbanksverksamhet. SFTR strävar efter att öka transparensen i transaktioner för värdepappersfinansiering och i återanvändningen av finansiella instrument som fåtts som säkerhet, och att minska riskerna förknippade med dem.

 

Vad är transaktioner för värdepappersfinansiering?

I SFTR avses med transaktioner för värdepappersfinansiering

  • en återköpstransaktion (eng. repurchase transaction, s.k. repohandel)
  • utlåning och inlåning av värdepapper eller råvaror
  • en köp- och återförsäljningstransaktion eller sälj- och återköpstransaktion
  • marginalutlåning (eng. margin lending transaction)

 

Rapportering till transaktionsregistret

SFTR förutsätter att båda motparterna i en transaktion för värdepappersfinansiering rapporterar detaljer enligt förordningen om transaktioner för värdepappersfinansiering som de har ingått samt om varje ändring eller avslutande av sådana till ett transaktionsregister som registrerats eller godkänts. Uppgifterna ska rapporteras in senast den första arbetsdagen efter det att transaktionen ingåtts, ändrats eller avslutats.

Rapporteringsskyldigheten gäller alla företag som genomför transaktioner för värdepappersfinansiering. Om en finansiell motpart (som definieras separat i förordningen) ingår en transaktion för värdepappersfinansiering med en icke-finansiell motpart, vilken överstiger högst ett av följande tre gränsvärden

  • balansomslutning 20 000 000 euro
  • omsättning: 40 000 000 euro
  • antal anställda i genomsnitt under räkenskapsåret: 250,

ska den finansiella motparten ansvara för rapporteringen till transaktionsregistret för båda motparternas räkning.

Transparens beträffande företag för kollektiva investeringar gentemot investerare

SFTR förutsätter att det i den information som ges investerare i placeringsfonder och fonder för alternativa investeringar på det sätt som närmare föreskrivs i förordningen anges vilka transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar (eng. total return swaps) som fondbolaget eller en AIF-förvaltare kan använda. Förvaltare av fondbolag och AIF-förvaltare ska även i de halvårs- och årsrapporter som ges investerarna rapportera noggrannare uppgifter enligt förordningen om hur de använt transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar.

Återanvändning av finansiella instrument som fåtts som säkerhet

SFTR reglerar även allmänt (dvs. inte enbart i anslutning till transaktioner för värdepappers­finansiering) de förutsättningar, enligt vilka motparterna har rätt att återanvända de finansiella instrument som de fått som säkerhet. Säkerhetsarrangemangen på vilka regleringen tillämpas kan vara säkerhetsarrangemang som grundar sig på överföring av äganderätt enligt lagen om finansiella säkerheter (11/2004), dvs. så kallade överlåtelser av säkerheter, eller panträtt med förfoganderätt för panthavaren. Med återanvändning i förordningen avses användning av finansiella instrument som mottagaren av säkerheten erhåller inom ramen för ett säkerhets­arrangemang, t.ex. försäljning eller ställande av säkerhet i eget namn och för egen räkning. SFTR begränsar emellertid inte tillämpandet av snävare branschspecifik EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning, och exempelvis 4 a kap. 9 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) tillåter tillhandahållare av investeringstjänster att använda säkerhetsarrangemang som grundar sig på överföring av äganderätt endast tillsammans med godtagbara motparter och professionella kunder.

SFTR och de delegerade akter som antagits med stöd av den är som sådana direkt tillämplig lagstiftning i EU:s medlemsländer.

SFTR har börjat tillämpas från olika tidpunkter enligt följande:

• Rapportering till transaktionsregistret

o fr.o.m. den 13 april 2020 kreditinstitut och värdepappersföretag
o fr.o.m. den 13 juli 2020 centrala motparter och värdepapperscentraler
o fr.o.m. den 12 oktober 2020 företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, inkl. fondbolag, fonder för alternativa investeringar, försäkrings- och återförsäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut
o fr.o.m. den 11 januari 2021 icke-finansiella motparter

• Kraven på transparens gentemot investerare som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper från och med den 13 januari 2017 (halvårs- och årsrapporter) och från och med den 13 juli (emissionsprospekt och information till investerare i fonder för alternativa investeringar).

• Förutsättningar för återanvändning av finansiella instrument som fåtts som säkerhet från och med den 13 juli 2016.

      SFTR