Länkar till regelverk

Följande länkar är för tillfället tillgängliga endast på finska.

EU:n komission delegoitu asetus (EU) 2023/363 täydentää delegoitua asetusta EU 2022/1288 ydinvoimaa ja maakaasua koskevilla tiedonantovelvoitteilla. Asetus tuli voimaan 20.2.2023.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yritysten kestävyysraportoinnista, Kestävyysraportointidirektiivi (EU) 2022/2464.

EU:n komission delegoitus asetus (EU) 2022/1288 annettu 6.4.2022, koskien tiedonantovelvoiteasetuksen EU 2019/2088 mukaisten kestävyystietojen sisältövaatimuksia rahoitussektorilla. Asetuksen liitteiden mukaiset mallipohjat word-dokumentteina.

ESAjen Loppuraportti 22.10.2021: Final Report with draft Regulatory Technical Standards (RTS) regarding disclosures under the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) as amended by the Regulation on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment (Taxonomy Regulation).

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1253, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 muuttamisesta kestävyystekijöiden, -riskien ja -mieltymysten sisällyttämiseksi tiettyihin sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskeviin vaatimuksiin ja toiminnan harjoittamisen edellytyksiin.

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/1269, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 muuttamisesta kestävyystekijöiden sisällyttämiseksi tuotevalvontavelvoitteisiin.

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/1270, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, direktiivin 2010/43/EU muuttamisesta kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden ottamiseksi huomioon siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) osalta. 

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1255, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 muuttamisesta kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden osalta, jotka vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on otettava huomioon. 

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1256, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 muuttamisesta kestävyysriskien sisällyttämiseksi vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten hallintoon.

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1257, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, delegoitujen asetusten (EU) 2017/2358 ja (EU) 2017/2359 muuttamisesta kestävyystekijöiden ja -mieltymysten sisällyttämiseksi vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskeviin tuotehallintavaatimuksiin ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettaviin liiketoiminnan menettelytapaa ja sijoitusneuvontaa koskeviin sääntöihin. 

Kestävän rahoitukset lakimuutokset voimaan 10.5.2021 ja hallituksen esitys HE 255/2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR). Esojen loppuraportti teknisiksi standardeiksi: Joint ESAs final report on RTS under SFDR 2021 (pdf, eng.).

Direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista 2014/95 (NFRD) ja kaksi komission ohjetta: Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevat suuntaviivat2017/C 215/01 ja Ilmastoon liittyvien tietojen raportointia koskeva täydennysosa 2019/C 209/01

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2089 vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (taksonomia).