Handel med finansiella instrument, investeringstjänster och investerarskydd – MiFID II och MiFIR

Basuppgifter

MiFID II-direktivet och MiFIR-förordningen om marknader för finansiella instrument bildar en omfattande regelsamling vars främsta syfte är att förbättra investerarskyddet och öka insynen i handeln. Enhetliga regler garanterar en möjlighet för handelsplatser och tillhandahållare av investeringstjänster (banker och värdepappersföretag, fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster och förvaltare av alternativa investeringsfonder) en möjlighet att driva verksamhet inom hela unionen.

Efter översynen har MiFIR, och i mindre utsträckning MiFID II, ändrats genom de ändringar som antogs den 28 februari 2024.

Tillämpning och tidsplan

Reglerna gäller i tillämpliga delar bland annat tillhandahållare av investeringstjänster, marknadsplatsoperatörer och de handelsplatser som de driver, centrala motparter och tillhandahållare av rapporteringstjänster.

Reglerna började tillämpas den 3 januari 2018.

De reviderade MiFIR-ändringarna kommer att träda i kraft den 28 mars 2024, men vissa av ändringarna kommer att tillämpas först när de mer detaljerade tekniska regler som krävs enligt ändringarna har antagits. Införlivandet av MiFID II-ändringarna i nationell lagstiftning måste vara slutfört senast den 29 september 2025.


EU-Regelverk

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Nivå 1
Nationell lagstiftning