Beredskap

Finansiella företag förutsätts bereda sig både för störningar under normala förhållanden och för undantagsförhållanden. Bestämmelser om beredskapsskyldigheten finns i de lagar som gäller finansiella företag (t.ex. kreditinstitutslagen, lagen om betalningstjänster).

Ett oavbrutet utbud av finansmarknadstjänster är nödvändigt för att samhällsekonomin, företagen och medborgarna ska kunna fungera. De finländska finansmarknadsaktörernas utbud av tjänster är i stor grad beroende av utländska tjänsteleverantörer och därför finns det skäl att bereda sig för en situation, där utländska tjänster inte finns att tillgå under en lång tid.
Finansministeriet utvecklar finansmarknadens beredskapsreglering i syfte att göra den tydligare och så att den ska motsvara de nuvarande kraven i verksamhetsmiljön (se Revidering av lagstiftningen om beredskapsskyldighet inom finanssektorn, Finansministeriets publikation 23/2018, på finska).

Finansinspektionen har den 7 juli 2020 publicerat ett tillsynsmeddelande om inlämnandet av beredskapsplaner till Finansinspektionen.

I meddelandet anges att finansiella företag under den tid som planerna bereds kan framställa frågor till myndigheterna om bl.a. planernas förväntade innehåll eller om ärenden som eventuellt anses vara oklara. Frågor kan skickas per e-post till varautuminen(at)finanssivalvonta.fi.

De frågor som skickats till myndigheterna och svaren på dem publiceras anonymiserade på denna webbplats, så att alla ska ha tillgång till samma information.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Q & A

Fråga 1:

Är kreditinstitutens, värdepappersföretagens och betalningsinstitutens filialkontor skyldiga att lämna in de beredskapsplaner som förutsätts i Finansinspektionens meddelande av den 7 juli 2020, om de erbjuder tjänster som nämns i meddelandet?

Svar: Ja, även kreditinstitutens, värdepappersföretagens och betalningsinstitutens filialkontor ska lämna in planer. Även filialkontor är beredskapsskyldiga i Finland.

Fråga 2:

Kan kontinuitetsplanerna uppdateras så att de nya kraven beaktas i dem (då det gäller en koncern specificerat per bolag) eller förutsätts det att det upprättas ett helt nytt dokument som benämns beredskapsplan för varje enskilt bolag?

Svar: Befintliga kontinuitetsplaner kan användas som underlag för de beredskapsplaner som nu förutsätts, såvida de uppdaterade planerna motsvarar de krav som anges i meddelandet. Planerna bör upprättas så att de omfattar de funktioner och tjänster som fastställs i meddelandet. Planerna kan gälla enskilda bolag (förutsatt att alla tjänster som anges i meddelandet har beaktats) eller enskilda tjänster.

I planen ska även koncerninterna beroendeförhållanden beaktas i fråga om de funktioner och tjänster som fastställs i meddelandet samt de systemlösningar och datalager som de kräver samt ges lösningar för hur tjänsternas kontinuitet tryggas även i situationer där en koncerndel, funktion eller tjänst som är väsentlig för tillhandahållandet av en viss tjänst inte kan tillgås.

Fråga 3:

Gäller kravet att inlämna beredskapsplaner även sådana kreditinstitut, som inte tillhandahåller betalningsrörelse- eller placeringstjänster?

Svar: Sådana kreditinstitut som inte tillhandahåller de tjänster som fastställs i utkastet till RP och i Finansinspektionens meddelande av den 7 juli 2020 behöver inte lämna in beredningsplaner.

Fråga 4:

Gäller kravet att skicka beredskapsplaner till Finansinspektionen också sådana värdepappersföretag, som verkar på energimarknaden och erbjuder sina tjänster endast till företags- och samfundskunder?

Svar: Kravet i Finansinspektionens tillsynsmeddelande 7.7.2020 gäller alla värdepappersföretag, som erbjuder de tjänster, som nämns i meddelanden och finansministeriets regeringsproposition. Verksamhet inom energimarknaden eller erbjudandet av tjänster endast till företags- eller samfundskunder medverkar inte på saken.

Fråga 5:

Är scenarions grundhypotes, att datakommunikation från Finland till andra länder har blivit förhindrad? Antar man, att inhemsk datakommunikation och funktioner av andra aktörer utomlands ändå fungerar?

Svar: Grundhypotesen är, att datakommunikation mellan Finland och andra länder är förhindrad eller blockerad. På det sättet tjänster som är belägen utanför Finland är inte åtkomliga.

Fråga 6:

Ska förvaltare av alternativa investeringsfonder också inlämna beredskapsplaner till Finansinspektionen eller har de lämnats utanför begäran, för de har inte nämnts i tillsynsmeddelandet 7.7.2020?

Svar: Finansinspektionens begäran 7.7.2020 att inlämna beredskapsplaner till Finansinspektionen gäller aktörer, som har nämnts i tillsynsmeddelandet och regeringspropositionen. Förvaltare av investeringsfonder är inte inkluderade i begäran.