Tillsynsmeddelande 7.7.2020 – 44/2020

Beredskapsplanerna ska inlämnas till Finansinspektionen senast den 31 december 2020

Ett oavbrutet utbud av finansmarknadstjänster är nödvändigt för att samhällsekonomin, företagen och medborgarna ska kunna fungera. De finländska finansmarknadsaktörernas utbud av tjänster är i stor grad beroende av utländska tjänsteleverantörer och därför finns det skäl att bereda sig för en situation, där utländska tjänster inte finns att tillgå under en lång tid.

Finansministeriet utvecklar finansmarknadens beredskapsreglering i syfte att göra den tydligare och så att den ska motsvara de nuvarande kraven i verksamhetsmiljön (se Revidering av lagstiftningen om beredskapsskyldighet inom finanssektorn, Finansministeriets publikation 23/2018, på finska).

För att få en helhetsbild av beredskapen för undantagsförhållanden och allvarliga störningssituationer samt en plan för utvecklande av beredskapsförmågan begär Finansinspektionen nedan nämnda beredskapsskyldiga att upprätta en plan om på vilket sätt säkerställas eller avses att säkerställa att kritiska tjänster fungerar från slutkund till slutkund i situationer där det utländska tjänsteutbudet inte på något sätt finns att tillgå.

 • Kreditinstitut
 • Betalningsinstitut
 • Fondbolag
 • Värdepappersföretag
 • Värdepapperscentralen
 • Börsen

Tjänster som ska tryggas

De tjänster som ska tryggas fastställs i finansministeriets publikation 23/2018 som nämns i början av meddelandet.

Kreditinstitut och betalningsinstitut

 1. Tjänster för kontantinsättning på eller kontantuttag från betalkonton och åtgärder för förvaltning och tillhandahållande av betalkonton.
 2. Genomförande av betalningstransaktioner genom girering, genom överföring av medel till tjänsteleverantörens betalkonto, genom direktdebitering eller med betalkort eller något annat betalningsinstrument.
 3. Utfärdande av betalningsinstrument.
 4. Accepterande och behandling av betalningstransaktioner som grundar sig på ett avtal med betalningsmottagaren och som leder till överföring av medel till betalningsmottagaren.
 5. Uppgifter för genomförande av en girering till ett finländskt konto i ett annat kreditinstitut eller betalningsinstitut och uppgifter för mottagning av en girering från ett sådant konto.

Värdepappersföretag

 1. Mottagande och förmedling av order som avser finansiella instrument (förmedling av order).
 2. Utförande av order som avser finansiella instrument för kunders räkning (utförande av order).
 3. Förvaltning av finansiella instrument enligt avtal med kunder på så sätt att egendomsförvaltaren helt eller delvis har getts rätt att besluta om placering av instrumenten (kapitalförvaltning).
 4. Ordnande av emission eller försäljning av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande (garantiverksamhet för finansiella instrument).
 5. Ordnande av emission eller försäljning av finansiella instrument utan fast åtagande (placering av finansiella instrument).
 6. Tillhandahålla tjänster som anknyter till garantiverksamhet för finansiella instrument.
 7. Tillhandahålla förvaring och administration av finansiella instrument för kunders räkning.

Fondbolag

 1. Uppgifter och tjänster som avses i 9 kap. 4 och 5 § i lagen om investeringstjänster.

Värdepapperscentralen

 1. Säkerställa att uppgifterna i värdeandelssystemet kan förvaras så störningsfritt som möjligt.

Börsen

 1. Säkerställa en så störningsfri verksamhet som möjligt på den reglerade marknaden .

Beredskapsplanens innehåll

I den aktörspecifika planen ska beskrivas på vilket sätt t.ex. säkerställas att betalaren kan lämna ett betalningsuppdrag till sin betaltjänstleverantör, på vilket sätt betaltjänstleverantören behandlar betalningen och förmedlar betalningen till mottagarens betaltjänstleverantör och vidare på betalningsmottagarens konto. Då det gäller kortbetalningar ska på motsvarande sätt beskrivas hela kedjan från betalning av ett inköp till betalningsmottagaren. Motsvarande tänkande används i fråga om värdepappersrörelse; på vilket sätt säkerställas överföringen av värdepapper och pengar från uppdragsgivaren till de mottagande slutkunderna.

Planen bör grunda sig på ett scenario, där inte ett enda betalnings- eller värdepapperssystem, en enda funktion eller ett enda datalager som finns utomlands och som tillämpas mellan aktörer eller internt finns att tillgå under flera månader. 

Planen ska vara så pass tydlig och detaljerad att dess genomförbarhet och regelmässighet kan bedömas. Om redogörelsen innehåller åtgärder som ska genomföras i framtiden, ska deras tidtabell och innehåll noggrant anges.

Myndigheter som ansvarar för beredskapsärenden och planernas inlämningstidtabell

De finansmarknadsmyndigheter som ansvarar för beredskapsärenden, dvs. utöver Finansinspektionen även finansministeriet och Finlands Bank, utvärderar tillsammans de planer som inlämnas till Finansinspektionen.

Under den tid planerna bereds kan frågor framställas till myndigheterna om bl.a. planernas förväntade innehåll eller om ärenden som eventuellt anses vara oklara. Frågor kan skickas per e-post till varautuminen(at)finanssivalvonta.fi. Myndigheterna strävar efter att svara på frågor gemensamt till alla beredskapsskyldiga, så att alla ska ha tillgång till samma information.

Beredskapsplanen ska skickas till Finansinspektionen med skyddad e-post till varautuminen(at)finanssivalvonta.fi (https://securemail.bof.fi) senast den 31 december 2020. 

Rättsgrund

Enligt 5 kap. 16 § i kreditinstitutslagen ska ”kreditinstitut genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och genom förberedelser för undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden”.

Enligt 7 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet ”ska i resolutionsplanen framgå hur kontinuiteten för de huvudtjänster som värdepapperscentralen erbjuder tryggas, rättskyddet för innehavarna av värdeandelar och betydelsen av värdepapperscentralens verksamhet med tanke på stabiliteten på finansmarknaden”. Enligt 2 kap. 12 § ”ska värdepapperscentralen säkerställa att uppgifterna i värdeandelssystemet kan förvaras så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden. Detta ska ske genom tillräckligt omfattande informationssystem i Finland eller genom andra arrangemang som är tillräckliga för att verksamheten inte ska avbrytas, genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och förberedelser för verksamhet under undantagsförhållanden och genom andra motsvarande åtgärder.”

Enligt 3 kap. 3 § i lagen om handel med finansiella instrument ”ska börsen organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten och omfattningen av dess affärsverksamhet. Börsen ska i alla situationer säkerställa den verksamhetsrelaterade riskhanteringen och verksamhetens kontinuitet.”

I statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (1048/2018) konstateras att ”kontinuiteten i sådana finansmarknadstjänster som är nödvändiga för samhällets funktion säkerställs genom nationella reservarrangemang. Man ska särskilt sörja för de reservarrangemang som tryggar betalningsrörelsen mellan bankerna, clearing-, leverans- och förvaringsverksamheten inom värdepapperssektorn och utbetalningen av pensioner och andra periodiskt återkommande utbetalningar samt infrastrukturen för kortbetalningar och kortverifieringar också i de situationer där de system som är väsentliga för dessa funktioner inte är tillgängliga i Finland eller utanför landets gränser.”

3 kap. 18 § i lagen om Finansinspektionen fastställs Finansinspektionens rätt att få uppgifter: ”Tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer ska utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen lämna de för utförandet av dess lagstadgade uppdrag relevanta uppgifter och redogörelser som den ber om.”

Enligt 8 kap. 71 § i lagen om Finansinspektionen ”har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till bl.a. social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Verket för finansiell stabilitet och andra myndigheter som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion (t.ex. Finlands Bank) för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter”.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Anne Nisén, ledande riskexpert, tfn 09 183 5211 eller anne.nisen(at)fiva.fi
 • Jukka Laitinen, jurist, tfn 09 183 5287 eller jukka.laitinen(at)fiva.fi