Rapporteringsskyldighet som gäller förhindrande och upptäckt av marknadsmissbruk

Enligt artikel 16 i marknadsmissbruksförordningen ska den behöriga myndigheten för handelsplatsen utan dröjsmål underrättas om handelsorder och transaktioner inklusive återkallelser eller ändringar av handelsorder som kan utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation.

Vem berörs av rapporteringsskyldigheten som gäller marknadsmissbruk?

Enligt artikel 16 i MAR berör rapporteringsskyldigheten

 • marknadsoperatörer
 • värdepappersföretag som driver en handelsplats
 • fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt deltar i mottagande och vidarebefordran av handelsorder eller verkställande av transaktioner med finansiella instrument.

Med marknadsoperatörer avses börser. Med värdepappersföretag som driver en handelsplats avses värdepappersföretag och kreditinstitut som driver MTF- och OTF-verksamhet.

Med fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt deltar i mottagande och vidarebefordran av handelsorder eller verkställande av transaktioner med finansiella instrument avses

 • kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster
 • värdepappersföretag
 • utländska kreditinstituts filialer i Finland som tillhandahåller investeringstjänster
 • utländska värdepappersföretags filialer i Finland som tillhandahåller investeringstjänster
 • fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster
 • AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster
 • utländska fondbolags filialer i Finland som tillhandahåller investeringstjänster
 • fysiska personer som är anställda hos ovannämnda företag.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) tolkning är att utöver ovannämnda aktörer berör skyldigheterna att förhindra marknadsmissbruk även vissa ”buy-side”-aktörer, såsom fondbolag och AIF-förvaltare samt andra bolag som yrkesmässigt bedriver handel för egen räkning (proprietary traders).

För närmare tolkning se ESMAs Q&A-tolkning (pdf) och Nyhetsbrevet Markkinat 1/2018 (på finska, pdf).

När och hur sker rapporteringen?

Marknadsoperatörer samt de som driver en handelsplats ska meddela den behöriga myndigheten för handelsplatsen misstankar om missbruk.

De rapporteringsskyldiga personer som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner ska följa rapporteringsreglerna i den medlemsstat där de är registrerade eller har sitt huvudkontor eller, om det gäller en filial, den medlemsstat där filialen är belägen.

Misstankar om marknadsmissbruk rapporteras till Finansinspektionen på den blankett som finns nedan genom att den skickas med skyddad e-postförbindelse till adressen STOR(at)fiva.fi. 

Spara blanketten på din dator genom att högerklicka med musen på blankettlänken och välja "Spara som/Save as". Du måste eventuellt godkänna JavaScript-egenskaperna genom att klicka på Options.

Skyddad e-postförbindelse

Annat med anknytning till temat

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/957 (pdf)