IDD

Direktiv om försäkringsdistribution – Insurance Distribution Directive (IDD)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution trädde i kraft den 23 februari 2016. Genom direktivet upphävdes försäkringsförmedlingsdirektivet.

Syftet med direktivet är att harmonisera de nationella bestämmelserna om försäkringsdistribution och återförsäkring i de olika EU-medlemsstaterna. Direktivet har emellertid som mål att uppnå en minimigrad av harmonisering och hindrar därför inte medlemsstaterna från att införa strängare bestämmelser för att skydda konsumenterna. För att aktörerna ska behandlas lika och hänsyn ska kunna tas till kundskyddet bör alla olika slag av personer eller institut, t.ex. agenter, mäklare och utförare av bankassurans, försäkringsföretag, resebyråer och biluthyrningsföretag, omfattas av direktivets tillämpningsområde.

Direktivet började tillämpas den 1 oktober 2018. 

Den nationella lagstiftningen har beretts av en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet. Regeringens förslag till lag om försäkringsdistribution var på remiss fram till den 12 juni 2017. Yttranden och andra handlingar (på finska).

Lagen om försäkringsdistribution och lagen om ändring av lagen om försäkringsavtal trädde i kraft den 1 oktober 2018:

Lagen om försäkringsförmedling upphävdes genom lagen om försäkringsdistribution. Med anledning av direktivet gjordes därtill flera preciseringar i bland annat lagen om Finansinspektionen (lagarna 235–237/2018 och 239–246/2018. Lagen om försäkringsdistribution och annan lagstiftning som har samband med den trädde i kraft den 1 oktober 2018.

Det viktigaste innehållet i lagarna
 • Lagen tillämpas på försäkringsdistribution som sker både på försäkringsgivarens eget initiativ och via ett försäkringsombud.
 • Försäkringsdistribution via nätet eller på annat sätt omfattas nu allt tydligare av regleringen. Webbsidor där man t.ex. jämför försäkringsprodukter och på vilka det finns en länk till ett försäkringsbolag för ingående av avtal, ska registrera sig som försäkringsförmedlare.
 • Finansinspektionen för register över försäkringsförmedlarna. Försäkringsgivare och deras arbetstagare registreras inte, men lagen ställer krav på bl.a. yrkeskompetens och gott anseende även gällande dem. Förutsättningarna för registrering utvidgades bl.a. så att kraven på ett gott anseende gäller både försäkringsförmedlingsföretagets ledning och ägare och på ledningen ställs ett kollektivt yrkeskompetenskrav.
 • Såväl försäkringsgivaren som en person som direkt deltar i försäkringsdistribution hos försäkrings-förmedlaren ska ha ett gott anseende samt fortlöpande upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens. I anslutning till detta kräver lagen minst 15 timmars fortbildning och yrkesutveckling varje år.
 • Kravet på att registrera försäkringsförmedlares personal i fråga om dem som direkt deltar i försäkringsdistribution sjönk från 50 % till 30 %. Vid underleveranser får endast registrerade försäkringsförmedlare användas.
 • Bestämmelserna om uppföranderegler för försäkringsdistribution och om kravet på information är mer omfattande än tidigare. Information om skadeförsäkringsprodukter ska t.ex. ges i form av ett nytt standardiserat produktfaktablad.
 • Försäkringsgivaren ska upprätthålla ett förfarande för godkännande av försäkringar (produktgodkännandeprocess).
 • Försäkringsgivarna och försäkringsförmedlarna får inte ha sådana försäljningsmål, förmåner eller incitament, som skulle sporra dem att rekommendera andra produkter än den försäkring som bäst svarar mot kundens behov. Kunden ska informeras om vilken typ av provision som försäkringsbolagets arbetstagare, ombud eller ett ombud i bisyssla får. Det nuvarande förbudet att ta ut provision av försäkringsmäklare finns kvar i propositionen; provision får endast tas ut av kunder.
 • I fråga om placeringsförsäkringar ska både försäkringsgivaren och försäkringsförmedlaren förebygga och hantera intressekonflikter. Det ska bedömas om en placeringsprodukt som ansluts till en placerings-försäkring är ändamålsenlig och lämplig för kunden. Motsvarande bestämmelser om företag som tillhandahåller investeringstjänster finns redan från tidigare.
 • Då det gäller administrativa påföljder har det i enlighet med direktivet intagits bestämmelser i lagstiftningen om bl.a. nya påföljdsavgifter, som Finansinspektionen kan fastställa vid försummelse att iaktta registreringsskyldigheten, att upprätthålla kraven på yrkeskompetens och de uppföranderegler som föreskrivs i lagen.

Lagen om försäkringsförmedling kompletteras med föreskrifter:

 • Statsrådets förordning (293/2018) om hur information om försäkring ska lämnas (finska, svenska)
 • Statsrådets förordning (294/2018) om upprättande av ett faktablad för skadeförsäkringar, om uppgifterna i och utformningen av faktabladet samt om dess lämnande till kunden (finska, svenska)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning (295/2018) om minimikrav på yrkeskompetens och kunskaper hos försäkringsdistributörer, personer som deltar i försäkringsdistribution och personer som ansvarar för försäkringsdistribution (finska, svenska)
Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Reglering på nivå II

Kommissionen befogenhet att anta delegerade akter

Direktivet ger dessutom kommissionen befogenheter att meddela flera delegerade akter i anslutning till vilka Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA gav kommissionen råd i följande ärenden:

 • processerna för produktgodkännande av försäkringsprodukter
 • hanteringen av intressekonflikter och incitament som gäller försäkringsbaserade investeringsprodukter
 • lämplighets- och passandebedömning samt kundrapportering som gäller försäkringsbaserade investeringsprodukter
 • produktblad för skadeförsäkring

Produktgodkännandeprocesser för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer (POG)

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2358 (finska)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2358 (svenska)
 • Commission implementing regulation (EU) 2017/2358 (engelska)

Informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2359 (finska)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2359 (svenska)
 • Commission implementing regulation (EU) 2017/2359 (engelska)

Kommissionen har publicerat delegerade förordningar den 21 september 2017, och de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning den 20 december 2017. De delegerade förordningarna tillämpas först från och med den 1 oktober 2018. Ändringsförordning: 2018/541; finska, svenska, engelska.

Standardiserat presentationsformat för produktfaktablad för försäkringsprodukter

 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1469, (finska)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU), (svenska)
 • Commission implementing regulation (EU), (engelska)

Genomförandeförordningen har antagits den 11 augusti 2017.

Kommissionen har publicerat en delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att justera basbeloppen i euro för ansvarsförsäkring och ekonomiska resurser för försäkrings- och återförsäkringsförmedlare. Förordningen kommer att gälla fr.o.m. 12.6.2020.

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1935, (finska)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1935, (svenska)
 • Commission delegated regulation  (EU) 2019/1935, (engelska)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1257 av den 21 april 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i produkttillsyns- och styrningskraven för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer samt i uppföranderegler och investeringsrådgivning för försäkringsbaserade investeringsprodukter

Reglering på nivå III

EIOPA publicerade den 11 oktober 2017 riktlinjer om komplexa försäkringsbaserade investeringsprodukter, som inte kan säljas utan lämplighets- och passandebedömning.

EIOPAs pressmeddelande och rapport som innehåller riktlinjer.

EIOPA har publicerad riktlinjer på nationella språk.

EIOPA publicerade den 11 december 2017 elektroniska versioner av standardiserade faktablad som gäller skadeförsäkringar för försäkringsdistributörer på samtliga officiella EU-språk.

EIOPA har publicerat ett yttrande om monetära incitament mellan försäkringsbolag och kapitalförvaltare.
EIOPAs yttrande EIOPA-BoS 17/295 (på engelska)

Tillsynsmeddelande 26.2.2019 - 4/2019 Placeringsobjekt som knyts till försäkringar och intressekonflikter

EIOPAs frågor och svar (Q&A), på engelska:

11.7.2018 produktgodkännandeprocesser
11.7.2018 försäkringsbaserade investeringsprodukter
29.11.2021 personer som deltar i försäkringsdistribution, incitament och intressekonflikter

Kommissionens svar på frågor om direktivet om försäkringsdistribution (IDD)  (på engelska)

Se också