Tillsynsmeddelande 26.2.2019 – 4/2019

Placeringsobjekt som knyts till försäkringar och intressekonflikter

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa har den 11 december 2017 publicerat utlåtandet ”Opinion on monetary incentives and remuneration between providers of asset management services and insurance undertakings". Utlåtandet riktar sig till försäkringsbolagens nationella tillsynsmyndigheter och det grundar sig på Eiopas rapport i ärendet. Utlåtandet behandlar särskilt så kallade provisionsåterbäringar i anslutning till fondförsäkringar.

Finansinspektionen konstaterar följande med anledning av Eiopas utlåtande:

Bedömning av intressekonflikter

Enligt lagen om försäkringsdistribution (30 §), som trädde i kraft den 1 oktober 2018, och försäkringsbolagslagen (FBL) förutsätts försäkringsbolagen handla på ett sätt som är förenligt med kundernas intresse.

Handlande på ett sätt som är förenligt med kundernas intresse innebär bland annat att identifiera, förebygga och förhindra intressekonflikter.

Intressekonflikter kan uppstå t.ex. då försäkringsbolagen eller deras representanter får penningmässiga eller andra incitament i samband med att de erbjuder placeringsobjekt som kan knytas till försäkringarna och i förvaltningen av placeringsobjekten. Incitament är t.ex. de provisionsåterbäringar som fås av tillhandahållare av investeringstjänster och fondbolag. Intressekonflikter kan uppstå i förvaltningen av placeringsobjekten t.ex. då bolaget väljer att erbjuda försäkringstagarna sådana
placeringsobjekt, för vilka bolaget får de bästa provisionsåterbäringarna eller som ger bolagets ägare bästa möjliga intäkter.

Med placeringsobjekt avses placeringsobjekt som kan knytas till försäkringsprodukter, t.ex. placeringsfonder, placeringskorgar som kombinerar olika placeringsobjekt, placeringsobjekt som ingår i tjänster som marknadsförs som kapitalförvaltningstjänster samt andra placeringsobjekt som kan knytas till försäkringsprodukter.

Med förvaltning av placeringsobjekt avses valet av de placeringsobjekt som ska knytas till försäkringarna och av de tjänsteleverantörer som tillhandahåller placeringsobjekten, liksom även den fortlöpande bedömningen och övervakningen av dessa funktioner. Genom bedömning och övervakning bör det säkerställas att tjänsteleverantörerna och placeringsobjekten är förenliga med kundernas intresse.

Försäkringsbolagets organisatoriska och administrativa system för att förebygga intressekonflikter och produkthanteringssystem

Då försäkringsbolagen inrättar i 44 § i lagen om försäkringsdistribution avsedda organisatoriska och administrativa system för att förebygga intressekonflikter, ska de beakta incitamenten och placeringsobjektens förvaltning. Vid eventuell intressekonflikt ska parterna handla enligt 45 § i lagen om försäkringsdistribution. Enligt 46 § i lagen om försäkringsdistribution får eventuella incitament inte inverka negativt på kvaliteten av den tjänst som erbjuds kunden. Incitamentet får inte heller inverka negativt på skyldigheten att bedriva försäkringsdistribution på ett hederligt, opartiskt, professionellt och omsorgsfullt sätt och på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen.

Bestämmelser om intressekonflikter och incitament finns även i Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2359 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter.

I 42 § i lagen om försäkringsdistribution finns bestämmelser om ett försäkringsbolags produkthanteringssystem Produkthanteringssystemen ska också omfatta de placeringsobjekt som knyts till försäkringar.

Information om incitamenten

Information om intressekonflikter är den sista utvägen som kan tillgripas om t.ex. intressekonflikter som beror på incitament inte kan undanröjas eller begränsas med organisatoriska och administrativa system.

Ett sätt att minska kundernas olägenheter av incitamenten är att gottgöra kunderna för de incitament som bolaget erhållit. Finlands lagstiftning förutsätter inte att incitament gottgörs kunderna. Försäkringsbolaget kan självt besluta om att fördela provisionsåterbäringarna vidare till försäkringstagarna. Bestämmelserna om intressekonflikter ska emellertid iakttas.

Bestämmelser om information om intressekonflikter finns i artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2359.

Val av placeringsobjekt

I 6 kap. 20 a § i FBL föreskrivs om aktsamhetsprincipen: ”Ett försäkringsbolag får placera sina tillgångar endast i egendom och finansiella instrument som är förenade med risker som bolaget kan identifiera, mäta, övervaka, hantera, kontrollera och rapportera.” I 6 kap. 20 c § behandlas å sin sida fondförsäkringar. I paragrafens 1 mom. konstateras att aktsamhetsprincipen i 20 a § också tillämpas på fondförsäkringar. I FBL och motiveringarna till den finns närmare bestämmelser om på vilket sätt fondförsäkringarnas placeringsobjekt ska förvaltas.

I 6 kap. 20 a § tas också ställning till intressekonflikter. I paragrafen konstateras bland annat att ”tillgångarna ska placeras med beaktande av arten och varaktigheten hos de förpliktelser [..] som följer av försäkringsavtalen. Tillgångarna ska placeras i alla försäkrades intresse, med hänsyn till bolagets offentliggjorda mål för placeringarna och övriga målsättningar.  I händelse av intressekonflikter mellan bolaget och de försäkrade förmånerna ska placeringarna göras i de försäkrades intresse.”

Även då ett försäkringsbolag väljer placeringsobjekt bland tjänster och placeringsobjekt i finans- och försäkringskonglomerat som det tillhör, ska placeringsobjekten väljas i enlighet med försäkringskundernas intresse.

Förvaltning och utläggning av placeringsobjekt på entreprenad

Kundernas intresse ska beaktas när systemen för förvaltningen av placeringsobjekt som knyts till försäkringar utvecklas och upprätthålls. Om det i bedömningen eller den fortlöpande tillsynen över tillhandahållare av investeringstjänster eller placeringsobjekt kommer fram att tjänsteleverantören eller placeringsobjektet inte är förenligt med kundernas intresse, ska försäkringsbolaget vidta åtgärder för att korrigera situationen och i sista hand byta ut tjänsteproducenten eller placeringsobjektet.

Systemet för förvaltningen av placeringsobjekt ska utvärderas tillräckligt ofta för att säkerställa att det är tillräckligt och uppdaterat.

Försäkringsbolaget ska även bedöma om förvaltningen av placeringsobjekten fyller kännetecknen på utläggning på entreprenad. Bestämmelser om utläggning på entreprenad finns bland annat i 6 kap. 8 § 2 mom., enligt vilket ”försäkringsbolaget ska ha skriftliga verksamhetsprinciper som godkänns av styrelsen för att säkerställa att bolagets ledning och de personer som svarar för centrala funktioner uppfyller behörighetsvillkoren, om intern kontroll, riskhantering, internrevision, ersättningssystem samt utläggning på entreprenad, om funktioner läggs ut på entreprenad”. Enligt 6 kap. 16 § 2 mom. i FBL får ”centrala funktioner eller uppgifter inte läggas ut på entreprenad om det leder till att försäkringstagarna, de försäkrade och ersättningstagarna får sämre service.”

Närmare upplysningar lämnas av

Päivi Turunen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5557 eller paivi.turunen(at)fiva.fi