CRR/CRD

CRR/CRD-sääntely luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille

CRR/CRD-sääntely koostuu luottolaitosdirektiivistä (CRD IV) ja EU:n vakavaraisuusasetuksesta (CRR). Sääntelyn tavoitteena on parantaa pankkien riskinkantokykyä vahvistamalla niiden vakavaraisuus- ja likviditeettiasemaa sekä riskienhallintaa. CRD IV -paketti korvasi vuonna 2014 aiemmat luottolaitos- ja vakavaraisuusdirektiivit 2006/48/EY ja 2006/49/EY.

CRR/CRD–sääntelyyn tulossa olevat päivitykset:

 1. Komissio antoi 23.11.2016 laajan uudistuspaketin (CRR 2/CRD V), jonka tavoitteena on parantaa edelleen EU:n pankkien häiriönsietokykyä.
 2. Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi joulukuussa 2017 suosituksensa Basel III -sääntelyn loppuunsaattamiseksi. Suositukset tullaan panemaan täytäntöön Euroopassa päivittämällä CRR/CRD-sääntelyä.
Avaa kaikki Sulje kaikki
Perustiedot

CRR/CRD-sääntely

Luottolaitosdirektiivi (CRD IV) kattaa sekä liiketoiminnan aloittamista ja palvelujen tarjontaa koskevat vaatimukset että viranomaisvalvontaa, sanktioita ja yhtiöiden luotettavaa hallintoa koskevat vaatimukset. Se sisältää myös lisäpääomavaatimukset erilaisten puskureiden muodossa. Direktiivi on pantava täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä.

EU:n vakavaraisuusasetus (CRR) on suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joten se ei vaadi kansallista täytäntöönpanoa. CRR sisältää omien varojen ja vähimmäisvakavaraisuusvaatimusten laskentaan, maksuvalmiuteen, vähimmäisomavaraisuusasteeseen sekä suuriin asiakasriskeihin liittyvät säännökset. Se sisältää myös kattavat säännökset julkistamisvaatimuksia.

EU:n vakavaraisuusasetusta täydentävät Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) valmistelemat ja EU-komission päätöksinä tai asetuksina annettavat tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, jotka ovat sitovaa ja suoraan jäsenmaissa sovellettavaa sääntelyä.

EBA ylläpitää verkkopalvelussaan interaktiivista yhteistä sääntökirjaa, joka sisältää paitsi luottolaitosdirektiivin ja EU:n vakavaraisuusasetuksen, myös EBAn laatimat ja komission hyväksymät tekniset standardit, EBAn ohjeet ja suositukset sekä näihin liittyvät kysymykset ja vastaukset (Q&A).

Sääntelyyn liittyy kattava COREP-raportointi.

Tulevaa CRR/CRD-sääntelyä

1. CRR2/CRDV

Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EU) 2019/876 (CRR2) ja direktiivi (EU) 2019/878 (CRDV) löytyvät tästä

Komissio antoi 23.11.2016 laajan uudistuspaketin, jonka tavoitteena on parantaa EU:n alueen pankkien häiriönsietokykyä (lehdistötiedote).

Uudistuspaketin keskeisimmät kohdat:

 • Riskiherkemmät pääomavaatimukset erityisesti markkinariskin ja vastapuoliriskin sekä keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden osalta
 • sitova vähimmäisomavaraisuusaste (LR), jolla estetään laitosten liiallinen velkaantuminen
 • sitova pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR), jolla puututaan liialliseen riippuvuuteen lyhytaikaisesta tukkurahoituksesta ja vähennetään pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvää riskiä
 • vaatimus, jonka mukaan maailmanlaajuisilla järjestelmän kannalta merkittävillä laitoksilla (G-SII-laitoksilla) on oltava riittävästi pääoma- ja muita instrumentteja kattamaan tappioita kriisinratkaisun yhteydessä (TLAC).
 • parannetaan pankkien kykyä luotottaa pk-yrityksiä ja rahoittaa infrastruktuurihankkeita
 • kevennetään hallinnollista rasitusta, joita eräät palkitsemissäännöt (jotka koskevat lykkäämistä ja osakkeiden kaltaisten instrumenttien käyttöä palkitsemisessa) aiheuttavat pienille ja rakenteeltaan yksinkertaisille pankeille, joiden kannalta nämä säännöt ovat kohtuuttomia
 • suhteutetaan luottolaitosdirektiivin ja vakavaraisuusasetuksen säännöksiä paremmin ja kevennetään niitä sellaisten pienten, rakenteeltaan yksinkertaisten laitosten osalta, joissa joitakin nykyisiä julkistamis- ja raportointivaatimuksia ja kaupankäyntivarastoa koskevia mutkikkaita vaatimuksia on vaikea perustella vakavaraisuusnäkökohdilla.

Euroopan parlamentti – lehdistötiedote (16.4.2019): Parliament approves rules to reduce risks to EU banks and protect taxpayers

EU:n neuvosto – lehdistötiedote (14.5.2019): Pankkiunioni: neuvostolta toimia pankkijärjestelmän riskien vähentämiseksi

European Commission - Fact Sheet - Adoption of the banking package: revised rules on capital requirements (CRR II/CRD V) and resolution (BRRD/SRM)

2. Baselin pankkivalvontakomitean suositukset Basel III -sääntelyn loppuunsaattamiseksi

Basel Committee on Banking Supervision: Basel III: Finalising post-crisis reforms

Finanssivalvonnan valvottavatiedote 8.12.2017 – 70/2017 : Basel III -vakavaraisuusvaatimuksia päivitetty – pankkien vakavaraisuuslukujen vertailtavuus paranee

Finanssivalvonnan artikkeli: Basel III -uudistukset yhdenmukaistavat pankkien vakavaraisuuslaskentaa – sisäisiä malleja soveltavien suomalaisten pankkien pääomavaateiden arvioidaan kasvavan

Komission lehdistötiedote: Banking regulation: Commission welcomes Basel Committee's agreement on post-crisis reforms

Komissio on lähettänyt EBAlle neuvonantopyynnön liittyen suositusten täytäntöönpanoon Euroopassa: EBA will support the Commission in the implementation of the Basel III framework in the EU

Soveltaminen ja aikataulu

CRR/CRD–sääntelyä sovelletaan seuraaviin valvottaviin:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset, lukuun ottamatta sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä
 • rahastoyhtiöt, jotka harjoittavat sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa (omaisuudenhoitoa harjoittavat rahastoyhtiöt)
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyritykset.

Hyväksytyt pankkipakettisäädökset allekirjoitetaan 20. toukokuuta alkavalla viikolla, minkä jälkeen ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Säädökset tulevat voimaan 20 päivää myöhemmin. Useimpia uusia sääntöjä aletaan soveltaa vuoden 2021 puolivälissä.

Säännöslinkit

Luottolaitosdirektiivi (CRD IV)

EU:n vakavaraisuusasetus (CRR)

EU-komission päätöksinä tai asetuksina annettavat tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit

EBAn ylläpitämä interaktiivinen yhteinen sääntökirja (Single rule book)

EBAn ylläpitämä Questions and answers (Q&A)

EBAn ohjeet ja suositukset aihealueittain

Luottolaitoslaki ym. siihen liittyvät lait

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/445, annettu 14.3.2016, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä (EKP/2016/4)

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2017/697, annettu 4.4.2017, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin (EKP/2017/9)

Euroopan keskuspankin suositus, annettu 4.4.2017, yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin (EKP/2017/10)

EKP:n ohjeet unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta, marraskuu 2016.

Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)