Solvenssi II

Solvenssi II -direktiiviin1 perustuva vakuutusyhtiösääntely

Voimassa oleva henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöiden (vakuutusyhtiöt) toimintaa koskeva sääntely perustuu lähtökohtaisesti ns. Solvenssi II direktiiviin. Solvenssi II on täysharmonisointidirektiivi, joka Suomessa on sisällytetty vakuutusyhtiölakiin (521/2008). Direktiivi on uudistanut henki- ja vahinkovakuutusyritysten vakavaraisuussääntelyä ja –valvontaa. Sen tavoitteena on harmonisoitu kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kilpailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa, ja tätä kautta tehostaa vakuutettujen etujen turvaa.

Vakuutusyhtiölain lisäksi vakuutusyhtiöiden toimintaan sovelletaan Komission delegoitua asetusta (EU) 2015/35, joka on annettu 10.10.2014 vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II). Asetus on suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä ilman kansallista täytäntöönpanoa ja sitä täydentävät Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) valmistelemat ja EU-komission päätöksinä tai täytäntöönpanoasetuksina annettavat tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, jotka ovat sitovaa ja suoraan jäsenmaissa sovellettavaa sääntelyä. Lisäksi EIOPA on antanut Solvenssi II -direktiivin soveltamisesta ohjeita, jotka Finanssivalvonta on ottanut osaksi määräys- ja ohjekokoelmaansa.

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II), annettu 25.11.2009. 

Solvenssi II -vakavaraisuussääntely ja -valvonta, Komission täytäntöönpanoasetus EU 2015/2451

A. Vakuutusalan sääntelyyn liittyvät lait, asetukset, hallinnolliset määräykset ja yleisohjeet
Lait
Asetukset
Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet

B. Finanssivalvonnan yleiset tarkastusprosessissa käytettävät periaatteet ja menetelmät (päivitetään myöhemmin)

C. Solvenssi II -tilastotiedot

D. Solvenssi II -direktiivissä säädettyjen vaihtoehtojen käyttöä koskevat tiedot (päivitetään myöhemmin)

E. Vakuutusvalvonnan tavoitteet ja valvontaan sisältyvät tehtävät ja toiminta (päivitetään myöhemmin)

Linkkejä sääntelyyn

EIOPAn ohjeet, jotka on jo otettu osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II- ohjeet I osa. Ohjeet englanninkielisenä löytyvät EIOPAn verkkopalvelusta.
Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II- ohjeet II osa, raportointia koskevat ohjeet.
Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II- ohjeet II osa, muut kuin raportointia koskevat ohjeet.