Kestävä rahoitus

vihreat-pylvaat-tabletti-1000x428.jpg

Kestävään rahoitukseen liittyvä sääntely on laaja kokonaisuus finanssimarkkinoilla toimiviin yrityksiin sovellettavaa sääntelyä. Tälle sivulle on koottu koko finanssisektoria tai laajempaa joukkoa valvottavia koskevaa kestävään rahoitukseen liittyvää sääntelyä ja valmisteilla olevaa sääntelyä. Huom! Myös valvottavien sektorikohtaiseen sääntelyyn on mahdollisesti tullut/tulossa kestävää rahoitusta koskevia lisäyksiä.

Katso myös Kestävä rahoitus -teemasivu sekä alla EU:n komission ja ESAjen (Eurooppalaiset valvojat EBA, EIOPA, ESMA) Q&A:t liittyen tiedonantovelvoiteasetukseen (SFDR) ja taksonomia-asetukseen (TR).

Kysymyksiä ja vastauksia

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Listayhtiöt

TR

Milloin sijoitus on taksonomiakelpoista taloudellista toimintaa ja milloin taksonomian mukaista taloudellista toimintaa?

Taksonomia-asetuksen täydentämiseksi annettu tiedonantovelvoitteita koskeva delegoitu säädös EU 2021/2178 määrittelee nämä käsitteet.

Taksonomiakelpoisella taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kuvataan taksonomia-asetusta täydentävissä delegoiduissa säädöksissä, riippumatta siitä, täyttääkö kyseinen taloudellinen toiminta jonkin tai kaikki kyseisissä delegoiduissa säädöksissä säädetyistä teknisistä arviointikriteereistä. Ensimmäiset tekniset arviointikriteerit on annettu ilmastoa koskevassa delegoidussa säädöksessä Eu 2021/2139.

Taksonomian mukaisella taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka täyttää taksonomia-asetuksen 3 artiklassa säädetyt ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia koskevat kriteerit ja tekniset arviointikriteerit. Päivitetty 22.04.2022

TR art. 8

Taksonomia-asetuksen (TR, EU 2020/852) artiklan 8 mukainen raportointi on monimutkainen kokonaisuus. Onko raportointiin tulossa lisää ohjeistusta?

Taksonomia-asetuksen artiklan 8 raportoinnista on annettu seuraavat säädökset:

Komissio on julkaissut seuraavat FAQ:t:

Lisäämme uudet komission FAQ-linkit jatkossa säädöslinkit-sivulle ja tämän kysymyksen yhteyteen. Päivitetty 4.1.2023 

Luottolaitokset

SFDR

Miten tiedonantovelvoiteasetusta sovelletaan ennen RTS:ien voimaantuloa?

Katso valvottavatiedote 28.3.2022. Päivitetty 29.4.2022

SFDR art. 2(6) ja 2(12)(a)

Sovelletaanko tiedonantovelvoitteita omaisuudenhoidossa asiakastasolla vai esimerkiksi mallisalkkutasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 , Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.12.2021

 

SFDR art. 4(4)

Lasketaanko 500 työntekijämäärän raja konsernitasolla vai tytäryhtiötasolla? Vaikuttaako konsernin/tytäryhtiön kotipaikka laskentatapaan? Onko ilmoitukseen sisällytettävä pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioiminen konsernin emoyhtiön tasolla vai konsolidoidulla tasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036, Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.2.2021

 

SFDR art. 8

Riittääkö se, että kestävyystekijät huomioidaan sijoituspäätösten teossa siihen, että rahoitustuote katsotaan art 8 mukaiseksi? Katsotaanko esimerkiksi poissulkemisstrategia kestävyyteen liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja siten artikla 8 mukaiseksi rahoitustuotteeksi? Voiko esimerkiksi kansallinen kielto sijoittaa aseteollisuuteen tehdä rahoitustuotteesta artikla 8 mukaisen? Voiko rahoitustuotteen nimessä oleva sana "kestävä" tai "kestävyys" vaikuttaa siihen, että rahoitustuotteen katsotaan olevan artikla 8 tai 9 mukainen rahoitustuote?  

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 , Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.12.2021

 

SFDR art. 9

Onko artikla 9 mukaisen rahoitustuotteen sijoitettava pelkästään artikla 2(17) mukaisiin kestäviin sijoituksiin tai mikä on vaadittavien kestävien sijoitusten vähimmäismäärä? Jos rahoitustuotteen vertailuarvoksi on nimetty EU:n ilmastosiirtymää koskeva vertailuarvo tai EU:n Pariisin sopimuksen mukainen vertailuarvo, onko vertailuarvoa noudatettava passiivisesti, jotta art 9(3) soveltuu? 

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 , Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.12.2021

Jos rahoitustuote on SFDR-asetuksen artikla 9 mukainen tuote, tuleeko rahoitustuotteesta raportoida kaikki 64 PAI-indikaattoria, jotta ei aiheuta merkittävää haittaa (do not significant harm) periaate toteutuu?

9 artiklan mukaisen rahoitustuotteen kaikkien sijoitusten tulee täyttää SFDR-asetuksen kestävän sijoituksen määritelmä (SFDR-asetus 2 artikla 17 kohta). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sijoitukset eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa millekään kestävän sijoituksen kestävyystavoitteelle. 9 artiklan mukaisesta rahoitustuotteesta tulee raportoida kaikki pakolliset ja relevantit vapaaehtoiset PAI-indikaattorit (PAI = principal adverse impact, pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin). Yhtiön tulee kuitenkin 9-artiklan mukaisen rahoitustuotteen kohdalla tarkastella kaikkia indikaattoreita tunnistaakseen, mitkä indikaattorit ovat relevantteja. Pakollisia indikaattoreita on 18 kpl ja vapaaehtoisia indikaattoreita on yhteensä 46 kpl, joista on valittava vähintään kaksi. Päivitetty 30.11.2021

TR

Milloin sijoitus on taksonomiakelpoista taloudellista toimintaa ja milloin taksonomian mukaista taloudellista toimintaa?

Taksonomia-asetuksen täydentämiseksi annettu tiedonantovelvoitteita koskeva delegoitu säädös EU 2021/2178 määrittelee nämä käsitteet.

Taksonomiakelpoisella taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kuvataan taksonomia-asetusta täydentävissä delegoiduissa säädöksissä, riippumatta siitä, täyttääkö kyseinen taloudellinen toiminta jonkin tai kaikki kyseisissä delegoiduissa säädöksissä säädetyistä teknisistä arviointikriteereistä. Ensimmäiset tekniset arviointikriteerit on annettu ilmastoa koskevassa delegoidussa säädöksessä Eu 2021/2139.

Taksonomian mukaisella taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka täyttää taksonomia-asetuksen 3 artiklassa säädetyt ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia koskevat kriteerit ja tekniset arviointikriteerit. Päivitetty 22.04.2022

TR art. 5

Mitä tietoja tulee antaa taksonomia-asetuksen (TR-asetus) 5 artiklan mukaan niistä rahastoista, joilla on tavoitteena edistää taksonomia-asetuksen kahta ensimmäistä ympäristötavoitetta (ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen) 1.1.2022 lähtien?

1.1.2022 lähtien rahastojen, jotka tekevät ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia, joilla on tavoitteena edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista tulee antaa 1.1.2022 lähtien rahastoesitteessä/olennaisissa ja riittävissä tiedoissa sekä 1.1.2022 jälkeen julkaistavassa vuosikertomuksessa tietoa siitä:

a) mitä ympäristötavoitetta rahasto edistää: ilmastonmuutoksen hillintä ja/tai sopeutuminen (neljästä muusta ympäris-tötavoitteesta on annettava tiedot 1.1.2023 lähtien)

b) miten ja missä määrin sijoitukset ovat taksonomian mukaisia TR-asetuksen 3 artiklan mukaisesti

RTS:n soveltamista edeltävänä välijaksona edellytetään, että TR-asetuksen 5 b) kohdan ”missä määrin” annettavan tiedon noudattamiseksi, tulee antaa numeerinen luku prosentteina siitä, missä määrin rahaston sijoituskohteena olevat sijoitukset ovat taksonomian mukaisia. Edellytyksenä on myös, että tietoja taksonomiakelpoisista toiminnoista ei tule käyttää, jos julkistetaan, missä määrin rahaston sijoituskohteena olevat sijoitukset ovat taksonomian mukaisia. Lisäksi, vaikka arvioita ei pitäisi käyttää silloin, kun tietoja ei ole saatavilla sijoituskohdeyritysten julkisista tiedoista, finanssimarkkinatoimijat voivat luottaa tietoihin, jotka on saatu suoraan sijoituskohteena olevilta yrityksiltä tai kolmansilta osapuolil-ta. Määrittelyn perusteena oleva tietolähde tulee kertoa rahastodokumentaatiossa.
Katso erillinen Q&A taksonomian mukaisuudesta ja kelpoisuudesta.
Linkki valvottavatiedotteeseen. Päivitetty 22.4.2022

TR art. 6,7

Miten taksonomia-asetuksen (TR-asetus) 6 ja 7 artiklojen lausumat tulee antaa ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa ja määräaikaiskatsauksissa 1.1.2022 lähtien?

Taksonomia-asetuksen 6 ja 7 artiklojen lausumat tulee antaa tarkalleen samalla tavalla kuin miten lausumat on kirjoitettu taksonomia-asetuksessa. Nämä lausumat tulee antaa 1.1.2022 lähtien rahastojen osalta joko rahastoesitteessä tai olennaisissa ja riittävissä tiedoissa sekä vuosikertomuksessa.

Taksonomia-asetuksen 6 artiklan lausuma: ”’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.”

Taksonomia-asetuksen 7 artiklan lausuma: ”Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympä-ristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.” Päivitetty 22.4.2022

TR art. 8

Taksonomia-asetuksen (TR, EU 2020/852) artiklan 8 mukainen raportointi on monimutkainen kokonaisuus. Onko raportointiin tulossa lisää ohjeistusta?

Taksonomia-asetuksen artiklan 8 raportoinnista on annettu seuraavat säädökset:

Komissio on julkaissut seuraavat FAQ:t:

Lisäämme uudet komission FAQ-linkit jatkossa säädöslinkit-sivulle ja tämän kysymyksen yhteyteen. Päivitetty 4.1.2023 

Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat

Mitkä rahastot voivat käyttää nimessään kestävyyteen viittaavia termejä kuten kestävä, ESG ja vastuullinen?

Finanssivalvonta katsoo, että vain rahastot jotka ovat SFDR-asetuksen 8 tai 9 artiklan mukaisia rahastoja voivat käyttää rahaston nimessä kestävyyteen liittyviä termejä kuten esim. kestävä, ESG ja vastuullinen. Sijoitusrahaston nimen tulee antaa oikea kuva rahaston sijoitusstrategiasta. Sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaan rahaston rahasto-osuuksia ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. Rahaston nimi on osa rahaston markkinointia.

ESMA käynnisti marraskuussa 2022 julkisen konsultaation ohjeluonnoksesta Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms (ESMA34-472-373). Lopulliset ohjeet tullaan julkaisemaan sen jälkeen, kun AIFMD review’tä koskeva direktiivi on tullut voimaan. ESMAn julkinen tiedote 14.12.2023 (ESMA34-1592494965-554).

SFDR

Miten tiedonantovelvoiteasetusta sovelletaan ennen RTS:ien voimaantuloa?

Katso valvottavatiedote 28.3.2022. Päivitetty 29.4.2022

SFDR art. 2(1)(e) ja 2(4)

Sovelletaanko asetusta EU:n ulkopuolisiin vaihtoehtorahastojen hoitajiin?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) esittivät tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 ja  Letter (2021)4556843
Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Päivitetty 17.10.2022

 

SFDR art. 3-5, 7, 10-11

Vaikka jo suljettujen rahastojen osalta ei tarvitse päivittää ennen sopimusta annettavaa tietoa, tuleeko rahastonhoitajan julkistaa muita SFDR-asetuksen mukaisia tietoja verkkosivuilla ja määräaikaiskatsauksissa?

Kyllä tulee raportoida. Yhtiökohtaista tietoa tulee raportoida SFDR-asetuksen artikla 3, 4 ja 5 mukaan verkkosivuilla. Jos rahasto on SFDR-asetuksen 8 tai 9 artiklan mukainen rahasto tulee rahaston kuvata SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaiset tiedot verkkosivuilla ja 11 artiklan mukaiset tiedot määräaikaiskatsauksissa. Päivitetty 30.11.2021.

SFDR art. 4(4)

Lasketaanko 500 työntekijämäärän raja konsernitasolla vai tytäryhtiötasolla? Vaikuttaako konsernin/tytäryhtiön kotipaikka laskentatapaan? Onko ilmoitukseen sisällytettävä pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioiminen konsernin emoyhtiön tasolla vai konsolidoidulla tasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036, Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.2.2021

 

SFDR art. 6(1)

Millä tavalla rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan on kuvattava artiklan 6(1) kohdan mukaisesti se, etteivät kestävyysriskit ole merkityksellisiä?

Dokumentaatiossa on kuvattava selkeästi ja tiiviisti syyt, miksi yhtiö ei katso kestävyysriskien olevan merkityksellisiä. Päivitetty 11.5.2021

SFDR art. 6(1)(a)

Millä tavalla rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan on kuvattava
- artiklan 6(1)(a) kohdan tapa, jolla kestävyysriskit huomioidaan rahastoihin liittyvissä sijoituspäätöksissä?

Sijoitusrahastojen osalta tiedot tulee antaa rahastoesitteessä ja vaihtoehtorahastojen hoitajien vaihtorahastojen osalta tiedot tulee antaa olennaisten ja riittävien tietojen (AIFML 12 luku 4§) yhteydessä (jäljempänä dokumentaatio).

Yhtiön tulee arvioida ovatko rahaston sijoitusten kestävyysriskit merkityksellisiä. Yhtiön tulee tehdä tämä arvio rahasto-kohtaisesti. Yhtiöllä tulee olla asianmukaiset ja tehokkaat järjestelyt, menettelyt ja tekniikat kestävyysriskien arvioimiseen. Jos rahaston kestävyysriskit ovat merkityksellisiä, tulee yhtiön kuvata dokumentaatiossa, miten kestävyysriskit huomioidaan sijoituspäätöksissä. Dokumentaatiossa tulee avata sijoituksiin liittyvät kestävyysriskit eli riskit liittyen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan. Kestävyysriski on määritetty SFDR 2 artiklan 22 kohdassa.

Dokumentaatiossa suositellaan käytettävän SFDR:n terminologiaa eli kestävyysriski. Vastuullisuus tai vastuullinen sijoittaminen termeinä eivät ole yksistään riittäviä. Päivitetty 22.4.2022

SFDR art. 6(1)(b)

Millä tavalla rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan on kuvattava artiklan 6 (1)( b) mukaisesti kestävyysriskien vaikutus rahoitustuotteiden tuottoon?

Dokumentaatiossa tulee avata kestävyysriskien todennäköiset vaikutukset rahastotuotteiden tuottoon. Päivitetty 4.10.2022

SFDR art. 6, 8-9

Jos sijoitusrahasto tai vaihtoehtorahasto muuttaa sijoitusstrategiaansa ja sitä kautta tulee tarve päivittää annettuja kestävyystietoja, mitä rahastotoimijalta tällöin edellytetään? Esimerkiksi jos rahaston SFDR-asetuksen kestävyystiedot muuttuvat 6 artiklan mukaisista tiedoista 8 artiklan mukaisiksi tiedoiksi.

Jos rahaston sijoitusstrategia muuttuu, rahastotoimijan tulee tarpeen mukaan päivittää myös rahaston SFDR-asetuksen mukaiset tiedot. Esimerkiksi jos rahaston kestävyystiedot nousevat SFDR-asetuksen 6 artiklan mukaisista tiedoista 8 artiklan mukaisiksi tiedoiksi, rahastotoimijan on päivitettävä rahastoesite tai olennaiset ja riittävät tiedot. Lisäksi rahaston säännöt on päivitettävä ja mahdollisesti rahastosopimus. Päivitetty 30.11.2021.

SFDR art. 6, 7(2), 8 ja 9

Mitkä tiedot sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahastojen tulee kuvata ennen sopimusta annettaviin tietoihin?

SFDR 6, 7:2, 8 ja 9 artiklojen tiedot tulee antaa sijoitusrahastojen osalta rahastoesitteessä ja vaihtoehtorahastojen osalta olennaisissa ja riittävissä tiedoissa. Tekniset sääntelystandardit RTS tulevat voimaan 1.1.2023, jolloin tulee käyttää Komission delegoidun asetuksen EU 2022/1288 liitteitä ja word-muodossaPäivitetty 19.10.2022

SFDR art. 6-9

Tuleeko suljettujen vaihtoehtorahastojen, joita ei enää markkinoida ja myydä sijoittajille, päivittää olennaiset ja riittävät tiedot SFDR 6-9 artiklojen mukaisilla tiedoilla?

Suljettujen vaihtoehtorahastojen, joita ei enää markkinoida ja myydä sijoittajille, ei ole tässä vaiheessa tarvetta päivittää SFDR 6-9 artiklojen tietoja, koska artiklojen tiedot koskevat ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja.

Jos suljettuun vaihtoehtorahastoon tehdään lisäsijoituksia joko uusilta tai nykyisiltä sijoittajilta, sijoittajille annettavien tietojen tulee täyttää sääntelyn edellytykset. Tässä yhteydessä rahaston olennaiset ja riittävät tiedot on päivitettävä 6-9 artiklojen mukaisilla tiedoilla soveltuvin osin.

Jos olennaisiin ja riittäviin tietoihin tulee olennaisia muutoksia (AIFML 12 luku 4 § 2 mom.), tulee tässä yhteydessä päivittää myös 6-9 artiklojen mukaiset tiedot soveltuvin osin.

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on kuitenkin huomioitava, että vaikka rahastodokumentaatio ei edellyttäisi päivittämistä, SFDR-asetuksen noudattaminen edellyttää muita toimenpiteitä mm. tietojen julkistamisessa verkkosivuilla. Päivitetty 11.5.2021

SFDR art. 8

Riittääkö se, että kestävyystekijät huomioidaan sijoituspäätösten teossa siihen, että rahoitustuote katsotaan art 8 mukaiseksi? Katsotaanko esimerkiksi poissulkemisstrategia kestävyyteen liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja siten artikla 8 mukaiseksi rahoitustuotteeksi? Voiko esimerkiksi kansallinen kielto sijoittaa aseteollisuuteen tehdä rahoitustuotteesta artikla 8 mukaisen? Voiko rahoitustuotteen nimessä oleva sana "kestävä" tai "kestävyys" vaikuttaa siihen, että rahoitustuotteen katsotaan olevan artikla 8 tai 9 mukainen rahoitustuote?  

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 , Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.12.2021

 

SFDR art. 9

Onko artikla 9 mukaisen rahoitustuotteen sijoitettava pelkästään artikla 2(17) mukaisiin kestäviin sijoituksiin tai mikä on vaadittavien kestävien sijoitusten vähimmäismäärä? Jos rahoitustuotteen vertailuarvoksi on nimetty EU:n ilmastosiirtymää koskeva vertailuarvo tai EU:n Pariisin sopimuksen mukainen vertailuarvo, onko vertailuarvoa noudatettava passiivisesti, jotta art 9(3) soveltuu? 

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 , Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.12.2021

Jos rahoitustuote on SFDR-asetuksen artikla 9 mukainen tuote, tuleeko rahoitustuotteesta raportoida kaikki 64 PAI-indikaattoria, jotta ei aiheuta merkittävää haittaa (do not significant harm) periaate toteutuu?

9 artiklan mukaisen rahoitustuotteen kaikkien sijoitusten tulee täyttää SFDR-asetuksen kestävän sijoituksen määritelmä (SFDR-asetus 2 artikla 17 kohta). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sijoitukset eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa millekään kestävän sijoituksen kestävyystavoitteelle. 9 artiklan mukaisesta rahoitustuotteesta tulee raportoida kaikki pakolliset ja relevantit vapaaehtoiset PAI-indikaattorit (PAI = principal adverse impact, pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin). Yhtiön tulee kuitenkin 9-artiklan mukaisen rahoitustuotteen kohdalla tarkastella kaikkia indikaattoreita tunnistaakseen, mitkä indikaattorit ovat relevantteja. Pakollisia indikaattoreita on 18 kpl ja vapaaehtoisia indikaattoreita on yhteensä 46 kpl, joista on valittava vähintään kaksi. Päivitetty 30.11.2021

SFDR art. 8 ja 9

Mitä sijoitusrahaston säännöissä tulee kertoa, mikäli yhtiö katsoo, että sijoitusrahasto on SFDR artiklan 8 tai 9 mukainen rahoitustuote?

SRL 8 luku 2§ edellyttää, että säännöissä on määrättävä sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tarkoitus sekä sijoitusrahaston varojen sijoittaminen eli sijoituspolitiikka.

SFDR-asetus itsessään ei edellytä tietojen antamista sijoitusrahastojen säännöissä, mutta rahastodokumentaation on oltava johdonmukainen sisällöltään. Jos yhtiön arvion mukaan rahasto on 8 tai 9 artiklan mukainen rahoitustuote, tulee tämä tuoda sääntöjen sijoituspolitiikassa esiin käyttämällä artikloissa olevaa terminologiaa. Yhtiöiden tulee arvioida ja tarpeen mukaan päivittää sijoitusrahastojen säännöt kohtuullisessa aikataulussa.

Jos erikoissijoitusrahasto on 8 tai 9 artiklan mukainen rahoitustuote, tulee tämä tuoda myös sääntöjen sijoituspolitiikassa esiin. Sijoitusrahaston sääntöjen sisällöstä säädetään SRL 8 luvun 2 §:ssä ja AIFML 16 a luvun 1 § viittaa, että erikoissijoitusrahastojen sääntöihin sovelletaan mm. SRL 8 luvun 2 §:ää. Sääntösisältöä koskeva tulkinta ulottuu näin myös erikoissijoitusrahastoihin. Päivitetty 11.5.2021

SFDR art. 11

Tuleeko suljettujen vaihtoehtorahastojen noudattaa artiklan 11 mukaista tiedonantovelvollisuutta?

Suljettujen vaihtoehtorahastojen tulee päivittää määräaikaiskatsauksissa 11 artiklan mukaiset tiedot. Päivitetty 11.5.2021

TR

Milloin sijoitus on taksonomiakelpoista taloudellista toimintaa ja milloin taksonomian mukaista taloudellista toimintaa?

Taksonomia-asetuksen täydentämiseksi annettu tiedonantovelvoitteita koskeva delegoitu säädös EU 2021/2178 määrittelee nämä käsitteet.

Taksonomiakelpoisella taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kuvataan taksonomia-asetusta täydentävissä delegoiduissa säädöksissä, riippumatta siitä, täyttääkö kyseinen taloudellinen toiminta jonkin tai kaikki kyseisissä delegoiduissa säädöksissä säädetyistä teknisistä arviointikriteereistä. Ensimmäiset tekniset arviointikriteerit on annettu ilmastoa koskevassa delegoidussa säädöksessä Eu 2021/2139.

Taksonomian mukaisella taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka täyttää taksonomia-asetuksen 3 artiklassa säädetyt ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia koskevat kriteerit ja tekniset arviointikriteerit. Päivitetty 22.04.2022

TR art. 5

Mitä tietoja tulee antaa taksonomia-asetuksen (TR-asetus) 5 artiklan mukaan niistä rahastoista, joilla on tavoitteena edistää taksonomia-asetuksen kahta ensimmäistä ympäristötavoitetta (ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen) 1.1.2022 lähtien?

1.1.2022 lähtien rahastojen, jotka tekevät ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia, joilla on tavoitteena edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista tulee antaa 1.1.2022 lähtien rahastoesitteessä/olennaisissa ja riittävissä tiedoissa sekä 1.1.2022 jälkeen julkaistavassa vuosikertomuksessa tietoa siitä:

a) mitä ympäristötavoitetta rahasto edistää: ilmastonmuutoksen hillintä ja/tai sopeutuminen (neljästä muusta ympäris-tötavoitteesta on annettava tiedot 1.1.2023 lähtien)

b) miten ja missä määrin sijoitukset ovat taksonomian mukaisia TR-asetuksen 3 artiklan mukaisesti

RTS:n soveltamista edeltävänä välijaksona edellytetään, että TR-asetuksen 5 b) kohdan ”missä määrin” annettavan tiedon noudattamiseksi, tulee antaa numeerinen luku prosentteina siitä, missä määrin rahaston sijoituskohteena olevat sijoitukset ovat taksonomian mukaisia. Edellytyksenä on myös, että tietoja taksonomiakelpoisista toiminnoista ei tule käyttää, jos julkistetaan, missä määrin rahaston sijoituskohteena olevat sijoitukset ovat taksonomian mukaisia. Lisäksi, vaikka arvioita ei pitäisi käyttää silloin, kun tietoja ei ole saatavilla sijoituskohdeyritysten julkisista tiedoista, finanssimarkkinatoimijat voivat luottaa tietoihin, jotka on saatu suoraan sijoituskohteena olevilta yrityksiltä tai kolmansilta osapuolil-ta. Määrittelyn perusteena oleva tietolähde tulee kertoa rahastodokumentaatiossa.
Katso erillinen Q&A taksonomian mukaisuudesta ja kelpoisuudesta.
Linkki valvottavatiedotteeseen. Päivitetty 22.4.2022

TR art. 6,7

Miten taksonomia-asetuksen (TR-asetus) 6 ja 7 artiklojen lausumat tulee antaa ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa ja määräaikaiskatsauksissa 1.1.2022 lähtien?

Taksonomia-asetuksen 6 ja 7 artiklojen lausumat tulee antaa tarkalleen samalla tavalla kuin miten lausumat on kirjoitettu taksonomia-asetuksessa. Nämä lausumat tulee antaa 1.1.2022 lähtien rahastojen osalta joko rahastoesitteessä tai olennaisissa ja riittävissä tiedoissa sekä vuosikertomuksessa.

Taksonomia-asetuksen 6 artiklan lausuma: ”’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.”

Taksonomia-asetuksen 7 artiklan lausuma: ”Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympä-ristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.” Päivitetty 22.4.2022

TR art. 8

Taksonomia-asetuksen (TR, EU 2020/852) artiklan 8 mukainen raportointi on monimutkainen kokonaisuus. Onko raportointiin tulossa lisää ohjeistusta?

Taksonomia-asetuksen artiklan 8 raportoinnista on annettu seuraavat säädökset:

Komissio on julkaissut seuraavat FAQ:t:

Lisäämme uudet komission FAQ-linkit jatkossa säädöslinkit-sivulle ja tämän kysymyksen yhteyteen. Päivitetty 4.1.2023 

Sijoituspalveluyritykset

SFDR

Miten tiedonantovelvoiteasetusta sovelletaan ennen RTS:ien voimaantuloa?

Katso valvottavatiedote 28.3.2022. Päivitetty 29.4.2022

SFDR art. 2(6) ja 2(12)(a)

Sovelletaanko tiedonantovelvoitteita omaisuudenhoidossa asiakastasolla vai esimerkiksi mallisalkkutasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 , Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.12.2021

 

SFDR art. 4(4)

Lasketaanko 500 työntekijämäärän raja konsernitasolla vai tytäryhtiötasolla? Vaikuttaako konsernin/tytäryhtiön kotipaikka laskentatapaan? Onko ilmoitukseen sisällytettävä pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioiminen konsernin emoyhtiön tasolla vai konsolidoidulla tasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036, Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.2.2021

 

SFDR art. 8

Riittääkö se, että kestävyystekijät huomioidaan sijoituspäätösten teossa siihen, että rahoitustuote katsotaan art 8 mukaiseksi? Katsotaanko esimerkiksi poissulkemisstrategia kestävyyteen liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja siten artikla 8 mukaiseksi rahoitustuotteeksi? Voiko esimerkiksi kansallinen kielto sijoittaa aseteollisuuteen tehdä rahoitustuotteesta artikla 8 mukaisen? Voiko rahoitustuotteen nimessä oleva sana "kestävä" tai "kestävyys" vaikuttaa siihen, että rahoitustuotteen katsotaan olevan artikla 8 tai 9 mukainen rahoitustuote?  

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 , Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.12.2021

 

SFDR art. 9

Onko artikla 9 mukaisen rahoitustuotteen sijoitettava pelkästään artikla 2(17) mukaisiin kestäviin sijoituksiin tai mikä on vaadittavien kestävien sijoitusten vähimmäismäärä? Jos rahoitustuotteen vertailuarvoksi on nimetty EU:n ilmastosiirtymää koskeva vertailuarvo tai EU:n Pariisin sopimuksen mukainen vertailuarvo, onko vertailuarvoa noudatettava passiivisesti, jotta art 9(3) soveltuu? 

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 , Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.12.2021

Jos rahoitustuote on SFDR-asetuksen artikla 9 mukainen tuote, tuleeko rahoitustuotteesta raportoida kaikki 64 PAI-indikaattoria, jotta ei aiheuta merkittävää haittaa (do not significant harm) periaate toteutuu?

9 artiklan mukaisen rahoitustuotteen kaikkien sijoitusten tulee täyttää SFDR-asetuksen kestävän sijoituksen määritelmä (SFDR-asetus 2 artikla 17 kohta). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sijoitukset eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa millekään kestävän sijoituksen kestävyystavoitteelle. 9 artiklan mukaisesta rahoitustuotteesta tulee raportoida kaikki pakolliset ja relevantit vapaaehtoiset PAI-indikaattorit (PAI = principal adverse impact, pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin). Yhtiön tulee kuitenkin 9-artiklan mukaisen rahoitustuotteen kohdalla tarkastella kaikkia indikaattoreita tunnistaakseen, mitkä indikaattorit ovat relevantteja. Pakollisia indikaattoreita on 18 kpl ja vapaaehtoisia indikaattoreita on yhteensä 46 kpl, joista on valittava vähintään kaksi. Päivitetty 30.11.2021

TR

Milloin sijoitus on taksonomiakelpoista taloudellista toimintaa ja milloin taksonomian mukaista taloudellista toimintaa?

Taksonomia-asetuksen täydentämiseksi annettu tiedonantovelvoitteita koskeva delegoitu säädös EU 2021/2178 määrittelee nämä käsitteet.

Taksonomiakelpoisella taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kuvataan taksonomia-asetusta täydentävissä delegoiduissa säädöksissä, riippumatta siitä, täyttääkö kyseinen taloudellinen toiminta jonkin tai kaikki kyseisissä delegoiduissa säädöksissä säädetyistä teknisistä arviointikriteereistä. Ensimmäiset tekniset arviointikriteerit on annettu ilmastoa koskevassa delegoidussa säädöksessä Eu 2021/2139.

Taksonomian mukaisella taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka täyttää taksonomia-asetuksen 3 artiklassa säädetyt ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia koskevat kriteerit ja tekniset arviointikriteerit. Päivitetty 22.04.2022

TR art. 5

Mitä tietoja tulee antaa taksonomia-asetuksen (TR-asetus) 5 artiklan mukaan niistä rahastoista, joilla on tavoitteena edistää taksonomia-asetuksen kahta ensimmäistä ympäristötavoitetta (ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen) 1.1.2022 lähtien?

1.1.2022 lähtien rahastojen, jotka tekevät ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia, joilla on tavoitteena edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista tulee antaa 1.1.2022 lähtien rahastoesitteessä/olennaisissa ja riittävissä tiedoissa sekä 1.1.2022 jälkeen julkaistavassa vuosikertomuksessa tietoa siitä:

a) mitä ympäristötavoitetta rahasto edistää: ilmastonmuutoksen hillintä ja/tai sopeutuminen (neljästä muusta ympäris-tötavoitteesta on annettava tiedot 1.1.2023 lähtien)

b) miten ja missä määrin sijoitukset ovat taksonomian mukaisia TR-asetuksen 3 artiklan mukaisesti

RTS:n soveltamista edeltävänä välijaksona edellytetään, että TR-asetuksen 5 b) kohdan ”missä määrin” annettavan tiedon noudattamiseksi, tulee antaa numeerinen luku prosentteina siitä, missä määrin rahaston sijoituskohteena olevat sijoitukset ovat taksonomian mukaisia. Edellytyksenä on myös, että tietoja taksonomiakelpoisista toiminnoista ei tule käyttää, jos julkistetaan, missä määrin rahaston sijoituskohteena olevat sijoitukset ovat taksonomian mukaisia. Lisäksi, vaikka arvioita ei pitäisi käyttää silloin, kun tietoja ei ole saatavilla sijoituskohdeyritysten julkisista tiedoista, finanssimarkkinatoimijat voivat luottaa tietoihin, jotka on saatu suoraan sijoituskohteena olevilta yrityksiltä tai kolmansilta osapuolil-ta. Määrittelyn perusteena oleva tietolähde tulee kertoa rahastodokumentaatiossa.
Katso erillinen Q&A taksonomian mukaisuudesta ja kelpoisuudesta.
Linkki valvottavatiedotteeseen. Päivitetty 22.4.2022

TR art. 6,7

Miten taksonomia-asetuksen (TR-asetus) 6 ja 7 artiklojen lausumat tulee antaa ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa ja määräaikaiskatsauksissa 1.1.2022 lähtien?

Taksonomia-asetuksen 6 ja 7 artiklojen lausumat tulee antaa tarkalleen samalla tavalla kuin miten lausumat on kirjoitettu taksonomia-asetuksessa. Nämä lausumat tulee antaa 1.1.2022 lähtien rahastojen osalta joko rahastoesitteessä tai olennaisissa ja riittävissä tiedoissa sekä vuosikertomuksessa.

Taksonomia-asetuksen 6 artiklan lausuma: ”’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.”

Taksonomia-asetuksen 7 artiklan lausuma: ”Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympä-ristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.” Päivitetty 22.4.2022

TR art. 8

Taksonomia-asetuksen (TR, EU 2020/852) artiklan 8 mukainen raportointi on monimutkainen kokonaisuus. Onko raportointiin tulossa lisää ohjeistusta?

Taksonomia-asetuksen artiklan 8 raportoinnista on annettu seuraavat säädökset:

Komissio on julkaissut seuraavat FAQ:t:

Lisäämme uudet komission FAQ-linkit jatkossa säädöslinkit-sivulle ja tämän kysymyksen yhteyteen. Päivitetty 4.1.2023 

Vakuutusyhtiöt

SFDR

Miten tiedonantovelvoiteasetusta sovelletaan ennen RTS:ien voimaantuloa?

Katso valvottavatiedote 28.3.2022. Päivitetty 29.4.2022

SFDR art. 4(4)

Lasketaanko 500 työntekijämäärän raja konsernitasolla vai tytäryhtiötasolla? Vaikuttaako konsernin/tytäryhtiön kotipaikka laskentatapaan? Onko ilmoitukseen sisällytettävä pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioiminen konsernin emoyhtiön tasolla vai konsolidoidulla tasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036, Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.2.2021

 

SFDR art. 8

Riittääkö se, että kestävyystekijät huomioidaan sijoituspäätösten teossa siihen, että rahoitustuote katsotaan art 8 mukaiseksi? Katsotaanko esimerkiksi poissulkemisstrategia kestävyyteen liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja siten artikla 8 mukaiseksi rahoitustuotteeksi? Voiko esimerkiksi kansallinen kielto sijoittaa aseteollisuuteen tehdä rahoitustuotteesta artikla 8 mukaisen? Voiko rahoitustuotteen nimessä oleva sana "kestävä" tai "kestävyys" vaikuttaa siihen, että rahoitustuotteen katsotaan olevan artikla 8 tai 9 mukainen rahoitustuote?  

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 , Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.12.2021

 

SFDR art. 9

Onko artikla 9 mukaisen rahoitustuotteen sijoitettava pelkästään artikla 2(17) mukaisiin kestäviin sijoituksiin tai mikä on vaadittavien kestävien sijoitusten vähimmäismäärä? Jos rahoitustuotteen vertailuarvoksi on nimetty EU:n ilmastosiirtymää koskeva vertailuarvo tai EU:n Pariisin sopimuksen mukainen vertailuarvo, onko vertailuarvoa noudatettava passiivisesti, jotta art 9(3) soveltuu? 

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 , Corrigendum C(2021) 8620. Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 1.12.2021

Jos rahoitustuote on SFDR-asetuksen artikla 9 mukainen tuote, tuleeko rahoitustuotteesta raportoida kaikki 64 PAI-indikaattoria, jotta ei aiheuta merkittävää haittaa (do not significant harm) periaate toteutuu?

9 artiklan mukaisen rahoitustuotteen kaikkien sijoitusten tulee täyttää SFDR-asetuksen kestävän sijoituksen määritelmä (SFDR-asetus 2 artikla 17 kohta). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sijoitukset eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa millekään kestävän sijoituksen kestävyystavoitteelle. 9 artiklan mukaisesta rahoitustuotteesta tulee raportoida kaikki pakolliset ja relevantit vapaaehtoiset PAI-indikaattorit (PAI = principal adverse impact, pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin). Yhtiön tulee kuitenkin 9-artiklan mukaisen rahoitustuotteen kohdalla tarkastella kaikkia indikaattoreita tunnistaakseen, mitkä indikaattorit ovat relevantteja. Pakollisia indikaattoreita on 18 kpl ja vapaaehtoisia indikaattoreita on yhteensä 46 kpl, joista on valittava vähintään kaksi. Päivitetty 30.11.2021

TR

Milloin sijoitus on taksonomiakelpoista taloudellista toimintaa ja milloin taksonomian mukaista taloudellista toimintaa?

Taksonomia-asetuksen täydentämiseksi annettu tiedonantovelvoitteita koskeva delegoitu säädös EU 2021/2178 määrittelee nämä käsitteet.

Taksonomiakelpoisella taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kuvataan taksonomia-asetusta täydentävissä delegoiduissa säädöksissä, riippumatta siitä, täyttääkö kyseinen taloudellinen toiminta jonkin tai kaikki kyseisissä delegoiduissa säädöksissä säädetyistä teknisistä arviointikriteereistä. Ensimmäiset tekniset arviointikriteerit on annettu ilmastoa koskevassa delegoidussa säädöksessä Eu 2021/2139.

Taksonomian mukaisella taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka täyttää taksonomia-asetuksen 3 artiklassa säädetyt ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia koskevat kriteerit ja tekniset arviointikriteerit. Päivitetty 22.04.2022

TR art. 5

Mitä tietoja tulee antaa taksonomia-asetuksen (TR-asetus) 5 artiklan mukaan niistä rahastoista, joilla on tavoitteena edistää taksonomia-asetuksen kahta ensimmäistä ympäristötavoitetta (ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen) 1.1.2022 lähtien?

1.1.2022 lähtien rahastojen, jotka tekevät ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia, joilla on tavoitteena edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista tulee antaa 1.1.2022 lähtien rahastoesitteessä/olennaisissa ja riittävissä tiedoissa sekä 1.1.2022 jälkeen julkaistavassa vuosikertomuksessa tietoa siitä:

a) mitä ympäristötavoitetta rahasto edistää: ilmastonmuutoksen hillintä ja/tai sopeutuminen (neljästä muusta ympäris-tötavoitteesta on annettava tiedot 1.1.2023 lähtien)

b) miten ja missä määrin sijoitukset ovat taksonomian mukaisia TR-asetuksen 3 artiklan mukaisesti

RTS:n soveltamista edeltävänä välijaksona edellytetään, että TR-asetuksen 5 b) kohdan ”missä määrin” annettavan tiedon noudattamiseksi, tulee antaa numeerinen luku prosentteina siitä, missä määrin rahaston sijoituskohteena olevat sijoitukset ovat taksonomian mukaisia. Edellytyksenä on myös, että tietoja taksonomiakelpoisista toiminnoista ei tule käyttää, jos julkistetaan, missä määrin rahaston sijoituskohteena olevat sijoitukset ovat taksonomian mukaisia. Lisäksi, vaikka arvioita ei pitäisi käyttää silloin, kun tietoja ei ole saatavilla sijoituskohdeyritysten julkisista tiedoista, finanssimarkkinatoimijat voivat luottaa tietoihin, jotka on saatu suoraan sijoituskohteena olevilta yrityksiltä tai kolmansilta osapuolil-ta. Määrittelyn perusteena oleva tietolähde tulee kertoa rahastodokumentaatiossa.
Katso erillinen Q&A taksonomian mukaisuudesta ja kelpoisuudesta.
Linkki valvottavatiedotteeseen. Päivitetty 22.4.2022

TR art. 6,7

Miten taksonomia-asetuksen (TR-asetus) 6 ja 7 artiklojen lausumat tulee antaa ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa ja määräaikaiskatsauksissa 1.1.2022 lähtien?

Taksonomia-asetuksen 6 ja 7 artiklojen lausumat tulee antaa tarkalleen samalla tavalla kuin miten lausumat on kirjoitettu taksonomia-asetuksessa. Nämä lausumat tulee antaa 1.1.2022 lähtien rahastojen osalta joko rahastoesitteessä tai olennaisissa ja riittävissä tiedoissa sekä vuosikertomuksessa.

Taksonomia-asetuksen 6 artiklan lausuma: ”’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.”

Taksonomia-asetuksen 7 artiklan lausuma: ”Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympä-ristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.” Päivitetty 22.4.2022

TR art. 8

Taksonomia-asetuksen (TR, EU 2020/852) artiklan 8 mukainen raportointi on monimutkainen kokonaisuus. Onko raportointiin tulossa lisää ohjeistusta?

Taksonomia-asetuksen artiklan 8 raportoinnista on annettu seuraavat säädökset:

Komissio on julkaissut seuraavat FAQ:t:

Lisäämme uudet komission FAQ-linkit jatkossa säädöslinkit-sivulle ja tämän kysymyksen yhteyteen. Päivitetty 4.1.2023