Tillsynsmeddelande 2.6.2016 – 40/2016

Tillsynsmyndigheternas riktmärkning av interna metoder för beräkning av kapitalbaskraven – uppgifterna till Finansinspektionen senast den 30 juni 2016

Jämförelsen av interna metoder för beräkning av kapitalbaskraven inleds i tillsynen i enlighet med den tekniska standard för genomförande (ITS) som godkänts av Europeiska kommissionen. I standarden specificeras innehållet i jämförelserapporteringen för interna metoder i enlighet med artikel 78 i kreditinstitutsdirektivet (Supervisory benchmarking, SBP) med tillhörande anvisningar.

Institut som använder interna metoder för beräkning av kapitalbaskraven rapporterar årligen jämförelseresultaten i enlighet med de tekniska genomförandestandarderna (ITS). Metoder som gäller operativ risk ingår inte i jämförelserapporteringen.

I fråga om kreditriskmodellerna gäller rapporteringen för 2016 uppgifter i anslutning till s.k. portföljer med hög risk för fallissemang (high default portfolio, HDP). I fortsättningen omfattar rapporteringen också portföljer med låg risk för fallissemang (low default portfolio, LDP). HDP-portföljer som rapporteras är hushållsexponeringar med säkerhet i fastighet och företagsexponeringar, som inte ingår i LDP-exponeringarna. Portföljer med låg risk för fallissemang gäller stats-, kreditinstituts- och storföretagsexponeringar.

Den första jämförelsen enligt de tekniska standarderna genomförs avseende interna metoder för klassificering av HDP-exponeringar.

ITS-standarden med bilagor finns tillgänglig på EBA:s webbplats. I bilagorna ingår rapporteringsblanketter och anvisningar för ifyllande av blanketterna.

Rapportering av jämförelseresultaten

Den första bedömningen av interna metoder enligt de tekniska standarderna (ITS, RTS) genomförs på basis av uppgifterna för det sista kvartalet 2015. Kreditriskuppgifterna gäller läget den 31 december 2015 medan observationerna om marknadsrisk gäller läget vid flera olika tidpunkter. Uppgifterna ska lämnas in till Finansinspektionen senast den 30 juni 2016. Värderingsuppgifterna för jämförelseportföljerna för marknadsrisk (IMV, Initial Market Valuation) ska lämnas in till Finansinspektionen senast den 30 juni 2016.

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 2 mars 2015 gett ut en ny version (version 2.3) av tabellmallarna för ITS-rapporteringen, av DPM-modellen (Data Point Model) och av XBRL-taxonomin. Versionen innehåller specificeringar av insamlingen av information för "Jämförelse av interna metoder för tillsynsändamål" (Benchmarking Portfolio Assessment, SBP).

Finansinspektionens rapporteringsprogram kommer att finnas tillgängligt på distributionstjänsten Jakelu i mitten av juni.

Tekniska genomförande- och regleringsstandarder

I den tekniska genomförandestandarden (ITS) ingår jämförelseportföljerna, rapporteringsblanketterna, definitionerna och de IT-lösningar för rapporteringen som används för jämförelse av interna metoder. I den tekniska regleringsstandarden (RTS) ingår metoderna för fördelning av beräkningsresultaten mellan de behöriga myndigheterna och EBA. I RTS-standarden ingår dessutom de anvisningar som ska tillämpas för bedömning av de interna metoder som används för kapitaltäckningsanalys av institutens kredit- och marknadsrisker.

Regelverk

Enligt artikel 78 i kreditinstitutsdirektivet ska behöriga myndigheter se till att institut som tillåts använda interna metoder för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp eller kapitalbaskrav, med undantag av operativ risk, rapporterar resultaten av beräkningen med sina interna metoder av sina exponeringar eller positioner som ingår i normportföljerna. I den finländska lagstiftningen har kraven i artikel 78 i kreditinstitutsdirektivet implementerats med hjälp av kreditinstitutslagen (610/2014).

Jämförelseportföljerna och de interna beräkningsmetoderna har fastställts i de tekniska standarder som utarbetats av EBA, vilka godkänts av Europeiska kommissionen.

Material på EBA:s webbplats

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Matti Suni, telefon 010 831 5259, matti.suni(at)finanssivalvonta.fi