Valvottavatiedote 2.6.2016 – 40/2016

Omien varojen vaatimusten laskemista koskevien sisäisten menettelyjen vertailu valvontatarkoituksiin käynnistyy – tiedot Finanssivalvontaan 30.6.2016 mennessä

Omien varojen vaatimusten laskemista koskevien sisäisten menettelyjen vertailu valvontatarkoituksiin käynnistyy Euroopan komission hyväksymän teknisen toimeenpanostandardin (ITS) mukaisesti. Standardissa määritellään luottolaitosdirektiivin artiklan 78 vaatimusten mukaisen sisäisten menettelyjen vertailuraportoinnin sisältö (Supervisory benchmarking, SBP) ohjeistuksineen.

Sisäisiä menettelyjä omien varojen vaatimusten laskemisessa käyttävät laitokset raportoivat teknisten toimeenpanostandardien (ITS) mukaiset vertailutiedot vuosittain. Operatiivisen riskin menettelyt eivät ole vertailuraportoinnin piirissä.

Luottoriskimallien osalta vuoden 2016 raportointi koskee ns. korkean maksukyvyttömyysosuuden salkkuihin (high default portfolio, HDP) liittyviä tietoja.  Jatkossa raportointi kattaa myös matalan maksukyvyttömyysosuuden salkut (low default portfolio, LDP). Raportoitavia HDP-portfolioita ovat kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut sekä yritysvastuut, jotka eivät sisälly LDP-vastuisiin. Matalan maksukyvyttömyysasteen salkkuja ovat valtio-, luottolaitos- ja suuryritysvastuut.

Ensimmäinen teknisten standardien mukainen vertailu tehdään HDP-vastuiden luokittelussa käytettäville sisäisille menettelyille.

ITS-standardi liitteineen on luettavissa EBAn verkkopalvelussa. Liitteet sisältävät raportointilomakkeet ja lomakkeiden täyttöohjeet.

Vertailutietojen raportointi

Ensimmäinen teknisten standardien (ITS, RTS) mukainen sisäisten menettelyjen arviointi suoritetaan vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen tietojen perusteella. Luottoriskin aineisto kerätään ajankohdalta 31.12.2015, markkinariskin havaintoja kerätään usealta eri ajankohdalta. Tiedot toimitetaan Finanssivalvontaan 30.6.2016 mennessä. Myös markkinariskin vertailusalkkujen arvostustiedot (IMV, Initial Market Valuation) toimitetaan Finanssivalvontaan 30.6.2016 mennessä.

EBA on julkaissut 2.3.2015 uuden version (versionumero 2.3) ITS-raportointiin liittyvistä taulukkomalleista, DPM-mallista (Data Point Model) sekä XBRL-taksonomiasta. Versio sisältää määritykset ”Sisäisten mallien vertailu valvontatarkoituksiin” (Benchmarking Portfolio Assessment, SBP) -tiedonkeruulle. 

Finanssivalvonnan tiedonkeruusovellus tulee saataville Jakelupalveluun kesäkuun puoleenväliin mennessä.

Tekniset toimeenpano- ja sääntelystandardit

Tekninen toimeenpanostandardi (ITS) määrittelee vertailusalkut, raportointilomakkeet, määritelmät ja raportoinnin IT-ratkaisut, joita sisäisten menettelyjen vertailussa käytetään. Tekninen sääntelystandardi (RTS) puolestaan määrittää menettelyt arviointitulosten jakamiselle toimivaltaisten viranomaisten ja EBAn välillä. Lisäksi RTS sisältää arviointia koskevan ohjeistuksen, jota noudattaen laitosten luotto- ja markkinariskin pääomavaateen laskennassa käyttämät sisäiset menettelyt arvioidaan.

Sääntelytaustaa

Luottolaitosdirektiivin 78 artiklan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että laitokset, jotka saavat käyttää sisäisiä menettelyjä riskipainotettujen vastuuerien tai omien varojen vaatimusten laskemiseen, lukuun ottamatta operatiivista riskiä, raportoivat sisäisten menettelyjensä laskelmien tulokset normisalkuissa olevien vastuidensa tai positioidensa osalta. Suomen lainsäädännössä luottolaitosdirektiivin artiklan 78 vaatimukset on pantu täytäntöön luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014).

Vertailusalkut ja sisäisten menettelyjen arviointimenetelmät on määritelty EBAn laatimissa teknisissä standardeissa, jotka Euroopan komission on hyväksynyt.

Aineistot EBAn verkkopalvelussa

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Matti Suni, puhelin 010 831 5259, matti.suni(at)finanssivalvonta.fi