Valvottavatiedote 18.6.2018 – 35/2018

Yli miljoona euroa vuodessa ansaitsevista ilmoitettava Finanssivalvontaan

Vakavaraisuusdirektiivin (CRD IV) artikla 75 velvoittaa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) keräämään jäsenmailta palkitsemista koskevaa tietoa vuosittain.

​Suurituloisia koskeva tiedonkeruu

Tiedonkeruu koskee luottolaitoksissa, sijoituspalveluyrityksissä ja niiden kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvissa yrityksissä yli miljoona euroa vuodessa ansaitsevia *). Tiedot kerätään yhtiöittäin yhteenlaskettuna, jos raportoitavaa on. Tiedonkeruu ei sisällä henkilöiden nimiä.

Jos luottolaitoksella, sijoituspalveluyrityksellä tai niiden kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä on palkkionsaajia, joiden palkkiot vuodelta 2017 ovat miljoona euroa tai enemmän, Finanssivalvonta pyytää ilmoittamaan tästä kirjallisesti. Jos miljoona euroa tai enemmän ansainneita palkkionsaajia ei ole, mitään ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Alla linkit EBAn ohjeisiin ja käytettäviin lomakkeisiin. Vain ne valvottavat, joilla on ollut yli miljoona euroa vuodelta 2017 ansaitsevia palkkionsaajia ja jotka eivät vielä ole antaneet tietoja, toimittavat täytetyt lomakkeet Finanssivalvontaan viimeistään 13.7.2018 osoitteella kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi – viitteeksi diaarinumero FIVA 2/02.01.04/2018.

Finanssivalvonta toimittaa keräämänsä tiedot EBAlle yhteenlaskettuna Suomen osalta. EBA julkistaa tiedot jäsenvaltioittain yhteenlaskettuna. Henkilöiden tai yhtiöiden nimiä ei julkisteta.

Palkitsemisen kehittymistä koskeva tiedonkeruu

Kukin jäsenmaa määrittelee ne luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja konsolidointiryhmät, joista tiedot kerätään. Otoksen on katettava vähintään 60 % jäsenmaan pankki- ja sijoituspalvelualan markkinaosuudesta.
Finanssivalvonta on ollut suoraan yhteydessä niihin yhtiöihin, joita vuoden 2017 tiedonkeruu koskee.

Finanssivalvonta lähettää tiedot EBAlle, joka tekee analyysiä palkitsemisen kehittymisestä.

EBAn ohjeet

  • EBA Guidelines on the data collection exercise regarding high earners, EBA/GL/2014/07:
    • Ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2014/07, ja
  • EBA Guidelines on the remuneration benchmarking exercise, EBA/GL/2014/08:
    • Ohjeet palkitsemisjärjestelmien vertailua varten EBA/GL/2014/08

Ohjeet löytyvät EBAn verkkopalvelusta

Lisätietoja antaa

  • Erika Penttilä, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5270, erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

*) Tässä tiedonkeruussa palkkio-käsitettä käytetään niin kuin se on määritelty laissa Luottolaitostoiminnasta 610/2014, II osa Hallinto ja Ohjaus 8 luku Palkitseminen 2 §: Palkkiolla tarkoitetaan palvelussuhteeseen perustuvaa palkkaa tai muuta taloudellista etuutta mukaan lukien 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu palvelussuhteen päättymisestä maksettava korvaus sekä sellainen eläke-etuus, jonka kustantaminen ei ole laitoksen lakisääteinen velvollisuus. Palkkio voi olla kiinteä tai muuttuva.