Valvottavatiedote 2.5.2023 – 27/2023

Muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin ja luottomarginaaliriskin hallintaa koskevien määräyksien ja ohjeiden 5/2015 muutokset voimaan 30.6.2023

Muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin (IRRBB) ja luottomarginaaliriskin (CSRBB) hallintaa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin 5/2015 (aiemmin "Muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinta") on tehty muutoksia. Muutoksilla sisällytetään määräyksiin ja ohjeisiin Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 20.10.2022 julkaisemat päivitetyt ohjeet korkojen potentiaalisista muutoksista johtuvien riskien havaitsemista, arviointia, hallintaa ja vähentämistä koskevista perusteista ja luottomarginaaliriskin arvioinnista ja seurannasta — laitosten kaupankäyntivarastoon kuulumattomat toimet (EBA/GL/2022/14).

Muutokset tulevat voimaan 30.6.2023 lukuun ottamatta muutosta koskien EBAn ohjeiden CSRBB-osaa (kappaleet 4.5 ja 4.6), jota sovelletaan 31.12.2023 lähtien.

Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat edellä mainittuja EBAn ohjeita.

EBAn uudet ohjeet korvaavat nykyiset ohjeet muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinnasta (EBA/GL/2018/02). Keskeisimpinä lisäyksinä ohjeissa ovat kriteerit, joiden täyttyessä laitoksen rahoitustoiminnan korkoriskiä koskevat sisäiset järjestelmät tulisi katsoa epätyydyttäviksi sekä rahoitustoiminnan luottomarginaaliriskin tunnistamista, arviointia ja seurantaa koskevat ohjeet.

EBAn ohjeet ovat osa rahoitustaseen korko- ja luottomarginaaliriskin hallintaa koskevaa sääntelypakettia (ks. tarkemmin Finanssivalvonnan valvottavatiedote 14.11.2022 – 51/2022). Finanssivalvonta tulee kiinnittämään erityistä huomiota ohjeiden ja standardien täytäntöönpanoon, ja uuden korkoriskisääntelyn noudattamisesta aloitetaan Finanssivalvonnan vuoden 2023 arvio- ja tarkastussuunnitelman mukaisesti teema-arvio keväällä 2023.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle 2.5.2023 noudattavansa ohjetta valvonnassaan.

Lisätietoja antaa

Marjo Risku, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5275 tai marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet