Tillsynsmeddelande 22.5.2019 – 19/2019

EMIR Refit - Alla som använder OTC-derivat ska räkna antalet positioner i derivatkontrakt efter att ändringarna träder i kraft

OTC-derivatens motparter bör snart bereda sig för att i slutet av månaden räkna sina genomsnittliga positioner i derivatkontrakt under de föregående 12 månaderna. Detta är särskilt viktigt för de motparter som inte tidigare har omfattats av clearingkravet.

EMIR Refit

Förordningen om ändring av EMIR1 i anslutning till kommissionens program för att förenkla tillämpningen av EU-lagstiftningen har färdigställts (ändringsförordning). Den innehåller några betydande ändringar:

  • i klassificeringen av OTC-derivatens motparter,
  • i clearingskyldigheten (skyldigheten att cleara OTC-derivat via en central motpart) och
  • i rapporteringen av derivatkontrakt till transaktionsregistret.

Ändringsförordningen har när detta skrivs ännu inte publicerats i EU:s officiella tidning, och således är ändringarna ännu inte i kraft. Majoriteten av ändringarna träder i kraft 20 dagar efter att ändringsförordningen publiceras. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har bedömt att ändringsförordningen kan publiceras ännu under maj månad och gav den 28 mars 2019 ett ställningstagande2, med vilket det fäster OTC-derivatanvändarnas uppmärksamhet särskilt på de ändringar som gäller klassificeringen av motparter. En förhandsvarning är nödvändig för att OTC-derivatanvändare inte omedvetet ska bryta mot sina skyldigheter enligt ändringförordningen. Även i det här meddelandet fokuseras på hur klassificeringen av motparter ändras och vilka åtgärder motparterna ska vara beredda att vidta genast när ändringsförordningen träder i kraft för att säkerställa att de klassificeras på ändamålsenligt sätt.

Ny klassificering av finansiella motparter

Enligt den gällande klassificeringen i EMIR indelas OTC-derivatens motparter i finansiella motparter (financial counterparty, FC) och icke-finansiella motparter (non-financial counterparty, NFC). Icke-finansiella motparter indelas vidare i dem som överskrider clearingtröskeln (NFC+) och andra icke-finansiella motparter (NFC-) Enligt artikel 11 i kommissionens delegerade förordning (EU) 149/2013 är clearingtrösklarna till nominellt bruttovärde:

  • för kreditderivatkontrakt EUR 1 miljard
  • för aktiederivatkontrakt EUR 1 miljard
  • för räntederivatkontrakt EUR 3 miljarder
  • för derivatkontrakt i utländsk valuta EUR 3 miljarder
  • för råvaror och andra OTC-derivatkontrakt EUR 3 miljarder.

Ändringsförordningen innehåller en betydande ändring, eftersom även finansiella motparter i fortsättningen kommer att indelas i motparter som överskrider clearingtröskeln (FC+) och andra finansiella motparter (FC-)(FC-, s.k. små finansiella motparter). På finansiella motparter kommer åtminstone tillsvidare att tillämpas samma clearingtrösklar som på icke-finansiella motparter.

Ändringar i beräkningen av positioner i OTC-derivat som klassificeringen bygger på

Enligt gällande artikel 10 i EMIR börjar en icke-finansiell motpart omfattas av clearingkravet, om det rullande genomsnittet under 30 arbetsdagar för det nominella bruttovärdet på OTC-derivatpositionen i någon derivatklass överskrider derivatklassens clearingtröskel.

Ändringsförordningen innehåller en uttrycklig regelbunden beräkningsskyldighet, som gäller både finansiella och icke-finansiella motparter och den rullande genomsnittspositionen under 30 arbetsdagar är inte längre föremålet för beräkningen. Enligt ändringsförordningen ska alla som använder OTC-derivat, inklusive finansiella motparter, med 12 månaders intervall räkna de genomsnittliga nominella bruttovärdet på sina positioner i OTC-derivat i slutet av månaden för de föregående 12 månaderna och jämföra dem med clearingtrösklarna. Enligt den nuvarande regleringen ska man vid beräkningen av positionerna beakta alla de OTC-derivatkontrakt som motparten och de företag som hör till samma koncern ingår. Icke-finansiella motparter kan fortfarande utesluta OTC-derivat som gjorts i s.k. skyddande syfte ur beräkningen. Finansiella motparter kommer inte att ha motsvarande möjlighet. Om resultatet av beräkningen överskrider tröskelvärdet ska detta anmälas till Esma och Finansinspektionen. Motsvarande anmälan ska också göras, om tröskelvärdet inte längre överskrids och anmälaren vill bli befriad från clearingskyldigheten och andra skyldigheter som en överskridning medför.

Enligt Esmas ställningstagande ska beräkningen göras av alla motparter första gången genast efter att ändringsförordningen träder i kraft, dvs. eventuellt redan i juni. En motpart kan endast låta bli att göra en beräkning genom en anmälan till Esma eller Finansinspektionen. En anmälare börjar då omfattas av clearingskyldigheten och påtar sig de övriga mer strikta skyldigheterna som ansluter sig till klassificeringen, t.ex. vad gäller riskhanteringen. Icke-finansiella motparter som låter bli att göra en beräkning, blir clearingskyldiga även i alla OTC-derivatklasser som omfattas av clearingskyldigheten. En icke-finansiell motpart som gör beräkningarna blir däremot clearingskyldig endast i den eller de klasser, i vilka den överskrider tröskelvärdet. En finansiell motpart som överskrider tröskelvärdet i någon klass eller låter bli att göra en beräkning, är clearingskyldig i alla de derivatklasser som omfattas av clearingskyldigheten.

Ändringsförordningen innehåller inte några särskilda bestämmelser om hur beräkningen ska dokumenteras. Det är emellertid viktigt redan med tanke på rättsskyddet för de företag som gör beräkningen att beräkningen och resultaten dokumenteras, så att de vid behov kan påvisas.

ESMAs EMIR Q&A innehåller noggrannare frågor och svar om beräkningen enligt den nuvarande regleringen. Finansinspektionen föreslår att Esma publicerar de ändringar som ändringsförordningen medför i Q&A genast efter att förordningen har publicerats i den officiella tidningen.

Anmälan om resultaten av beräkningen och ny beräkning

Resultatet av den första beräkningen efter att ändringsförordningen trädde i kraft behöver inte anmälas till Esma eller Finansinspektionen, såvida inte en eller flera clearingtrösklar överskrids. Beräkningen ska göras med 12 månaders intervall. Även då ska motparten anmäla resultatet av beräkningen endast om klassificeringen ändras i förhållande till den tidigare. Beräkningen kan också göras tidigare än 12 månader från den föregående beräkningen. Det kan vara ändamålsenligt särskilt i situationer där antalet OTC-derivat bestående har sjunkit under clearingtröskeln.

Anmälningar i praktiken

Esma har upprättat blanketter för anmälan om att clearingtröskeln överskrids för icke-finansiella motparter samt för situationer, där ett företag som tidigare lämnat in en anmälan om att clearingtröskeln överskrids underskrider clearingtröskeln. Finansinspektionen har använt motsvarande blanketter för mottagande av anmälningar. Esma kommer sannolikt att uppdatera sina anmälningsblanketter enligt den nya regleringen så, att de kan användas både av finansiella motparter och icke-finansiella motparter. Finansinspektionen informerar om anmälningsförfarandet så fort det preciseras.

Närmare upplysningar

  • Jyrki Manninen, ledande expert, tfn 09 183 5205 eller jyrki.manninen(at)fiva.fi
  • Arja Voipio, ledande infrastrukturexpert, tfn 09 183 5224 eller arja.voipio(at)fiva.fi (fram till den 7 juni 2019)

 

1Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012, om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (European Market Infrastructure Regulation, EMIR)

2https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-guidance-new-emir-refit-regime-clearing-obligation