Tillsynsmeddelande 10.6.2022 – 32/2022

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 7/2018 om integrering av hållbarhetsfaktorer i produktstyrningskrav och för införande av Esmas nya riktlinjer om kraven för ändamålsenlighet

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 7/2018 Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster har det gjorts följande ändringar:

Esmas nya riktlinjer om kraven för ändamålsenlighet

Genom ändringen sätts Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) nya riktlinjer ”För vissa aspekter av Mifid II-kraven för ändamålsenlighet och tjänster som endast omfattar utförande” nationellt i kraft (ESMA35-43-3006).

Riktlinjernas syfte är att klargöra tillämpningen av vissa aspekter av Mifid II-kraven för ändamålsenlighet samt tillämpande av kraven på utförande och förmedling av kundorder som sker på kundens initiativ (s.k.”execution only”) i syfte att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning. 

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 13 oktober 2022. Finansinspektionen rekommenderar att de samfund som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde följer Esmas riktlinjer.

Hållbarhetsfaktorerna som en del av produktstyrningskraven

Genom föreskrifterna och anvisningarna sätts kommissionens delegerade direktiv (EU) 2021/1269 om ändring av delegerat direktiv (EU) 2017/593 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer i produktstyrningskrav nationellt i kraft på grundval av Finansinspektionens rätt att meddela föreskrifter.

Utvecklare och distributörer av finansiella instrument ska i fortsättningen reda ut det finansiella instrumentens hållbarhetsfaktorer i sina produktstyrningsprocesser. Då de fastställer lämplig kundmålgrupp/kundtyp för ett finansiellt instrument ska de i kundmålgruppens mål även beakta de hållbarhetsrelaterade målen.  

Med hållbarhetsfaktorer avses enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (2019/2088) miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Ändringarna i dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas från och med den 22 november 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Riitta Seppä, ledande expert, tfn 09 183 5027 eller riitta.seppa(at)fiva.fi

Bilagor