Valvottavatiedote 10.6.2022 – 32/2022

Muutoksia Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 7/2018 koskien kestävyystekijöiden sisällyttämistä tuotehallintavelvoitteisiin ja ESMAn uuden ohjeen asianmukaisuusvaatimuksista voimaansaattamiseksi

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 7/2018 Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat on tehty seuraavat muutokset:

ESMAn uusi ohje asianmukaisuusvaatimuksista

Muutoksella saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) uusi ohje ”Ohjeet MiFID II:n asianmukaisuutta ja yksinomaan asiakastoimeksiantojen toteuttamista koskevista vaatimuksista tietyiltä osin” (ESMA35-43-3006).

Ohjeen tarkoituksena on selventää MiFID II:n asianmukaisuuden arviointia ja asiakkaan aloitteesta tapahtuvan toimeksiantojen toteuttamista ja välittämistä (ns. "execution only"-palvelua) koskevien vaatimusten soveltamista sekä varmistaa niitä koskevan sääntelyn yhtenäinen ja johdonmukainen soveltaminen. 

Nämä määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 13.10.2022. Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeen soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMAn ohjetta.

Kestävyystekijät osaksi tuotehallintavelvoitteita

Muutoksella määräyksiin ja ohjeisiin saatetaan kansallisesti voimaan Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuutuksen perusteella komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/1269 delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 muuttamisesta kestävyystekijöiden sisällyttämiseksi tuotevalvontavelvoitteisiin.

Rahoitusvälineiden kehittäjien ja jakelijoiden on jatkossa selvitettävä tuotehallintamenettelyissään rahoitusvälineiden kestävyystekijät. Määrittäessään rahoitusvälineelle sopivaa asiakaskohderyhmää/asiakastyyppiä niiden on huomioitava asiakaskohderyhmän tavoitteissa myös kestävyyteen liittyvät tavoitteet.   

Kestävyystekijöillä tarkoitetaan EU:n tiedonantovelvoiteasetuksen (2019/2088) mukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Näitä määräyksiin ja ohjeisiin tehtyjä muutoksia sovelletaan 22.11.2022 alkaen.

Lisätietoja antaa

Riitta Seppä, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5027 tai riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet