Tillsynsmeddelande 25.1.2023 – 6/2023

Tillsynen fokuserar på det osäkra ekonomiska läget och cybersäkerhet samt långvariga omvärldsförändringar

Finansinspektionens mål enligt den nya strategin för 2023-2025 är att vara en proaktiv och förutsägbar tillsynsmyndighet

"Vi måste i egenskap av tillsynsmyndighet pejla omvärldsförändringarna och förutse vilka konsekvenser de har för vårt tillsynsansvar. Vi handlar också själva konsekvent och förutsägbart gentemot företagen under tillsyn, säger Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa.

I enlighet med 1 § i lagen om Finansinspektionen lyder Finansinspektionens mission: ” Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade förmåner”.

Tillsynen påverkas av både långvariga omvärldsförändringar och aktuella händelser

Finansinspektionens strategi och verksamhetsplanering för 2023 beaktar såväl långsiktiga utvecklingstrender i omvärlden som högst aktuella fenomen.

Tillsynen påverkas av långvariga omvärldsförändringar, såsom klimatförändringen, digitaliseringen och demografiska faktorer, bland annat den föränderliga befolkningsstrukturen. Den europeiska regelutvecklingen svarar också för sin del på dessa ovan nämnda fenomen. Samtidigt påverkas tillsynen av själva regelutvecklingen.

Aktuella fenomen som kraftigt påverkar strategin och verksamhetsplaneringen är förändringarna i det geopolitiska läget, den ekonomiska utvecklingen och ökade cyberhot. Finansinspektionen säkerställer den finansiella sektorns förmåga att tillhandahålla betalningstjänster och andra grundläggande tjänster oberoende av de geopolitiska händelserna.

De strategiska prioriteringarna om en proaktiv tillsyn och en flexibel och förändringsförmögen organisation bidrar för sin del till Finansinspektionens förmåga att hantera aktuella fenomen i omvärlden.

Tillsynsprioriteringarna 2023 ligger i linje med omvärldsförändringarna och de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma prioriteringar

Finansinspektionen genomför under året både tematiska bedömningar som omfattar flera aktörer och institutspecifika inspektioner.

De tematiska bedömningarna och institutspecifika inspektionerna inom banksektorn genomförs i enlighet med Europeiska centralbankens tillsynsprioriteringar: bankernas beredskap för makrofinansiella och geopolitiska förändringar, den digitala omställningen och klimatförändringen. Andra teman inom tillsynen av bankernas kapitaltäckning 2023 är hantering av kredit- och likviditetsrisker, efterlevnad av ränteriskreglerna och frågor om intern styrning.

I tillsynen av bankernas uppförande och operativa risker ligger tyngdpunkten på grund av det förändrade cybersäkerhetsläget på utläggning av ICT-funktioner, hantering av cyberrisker, nät- och mobilbankernas säkerhet samt missbruk av betalningstjänster och ersättningsprocessen. Tillsynen av penningtvättsbekämpning fokuserar på kundkännedom och bedömning av risker förknippade med kundrelationer.

I tillsynen av investeringstjänster och fondbolag fokuserar både den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma och finska Finansinspektionens på aktörernas uppfyllelse av skyldigheten att rapportera hållbarhetsinformation. Finansinspektionen analyserar också konsekvenserna av det kärva makroekonomiska läget för noterade bolags redovisning av finansiell information enligt IFRS och revisionsutskottens åtgärder för att införa hållbarhetsrapportering. Föremål för analys i fonderna är fastighetsfondernas stresstester och den interna styrningen hos förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare).

I försäkringstillsynen framhävs förutom omvärldsanalys, såsom analys av konsekvenserna av de osäkra investeringsutsikterna och inflationsutvecklingen, också uppföljning av tidigare inspektioner och tematiska bedömningar. Ett genomgripande tema för hela sektorn, såväl arbetspensions-, skade-, liv- som arbetslöshetsförsäkringen, är tillförlitlig förvaltning. I tillsynen av försäkringsförfaranden fortsätter den riktade tillsynen av uppfyllelsen av lagstadgade skyldigheter inom kundskyddet, såsom uppfyllelsen av lagstadgade tidsfrister. I enlighet med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopas prioriteringar är en mer detaljerad tillsyn av förfaranden ett allt mer framträdande tema i tillsynen av försäkringsaktörer.

Ett sammandrag av Finansinspektionens bedömnings- och inspektionsplan finns här. En omprioritering av de makroekonomiska bedömningarna och inspektionerna görs vid behov om händelserna i omvärlden kräver det.

Finansinspektionen ger ut allmänna tillsyns- eller pressmeddelanden om tematiska bedömningar som riktar sig till större grupper av företag under tillsyn. Om inspektioner i enskilda företag under tillsyn eller om resultaten av dem informeras däremot inte. På basis av observationerna från de tematiska bedömningarna eller inspektionerna kan mer ingående utredningar inledas.

Närmare upplysningar lämnas av

Biträdande direktör Jyri Helenius

Finansinspektionens kontaktinformation

Se också