Pressmeddelande 21.1.2020

Finansinspektionens strategi 2020-2022: Tillsynen fokuserar på konsekvenserna och riskerna av digitaliseringen och klimatförändringen för den finansiella sektorn samt på penningtvättsbekämpning

Finansinspektionens strategi för 2020-2022 vilar på tre grundpelare: inriktning av tillsynen efter förändringarna i omvärlden, bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten och personalens gedigna kompetens. Strategin för de närmaste åren lyfter fram tre prioriterade områden för tillsynen: klimatförändring, digitalisering och penningtvättsbekämpning.


För att uppnå större effektivitet i tillsynen och en effektivare resursfördelning anlägger strategin ett mer riskbaserat tillsynsgrepp än tidigare. För alla företag under tillsyn fastställs en minimitillsynsnivå samtidigt som tillsynsintensiteten koncentreras till mer riskfylld verksamhet och större företag under tillsyn. Tillsynsobservationernas relevans bestämmer mer systematiskt än tidigare hur resurserna fördelas mellan olika tillsynsåtgärder.

”En tillsynsmyndighets arbete innebär ständig prioritering. Det är viktigt att vi identifierar de största, konkreta riskerna och anvisar mer resurser än tidigare till tillsynen av dem. Genom att effektivisera vår egen verksamhet ser vi till att vi inte samtidigt måste kompromissa om tillsynens omfattning”, säger Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Digitaliseringsutvecklingen medför förändringar i de finansiella aktörernas affärsmodeller, produkter och tjänster samt i kundbeteendet. Förändringarna har stor betydelse både för sektorns lönsamhet och konkurrensläge och för aktörernas rutiner och risker. Av den anledningen ligger en av tyngdpunkterna i Finansinspektionens strategiska arbete på digitalisering. Finansinspektionen samarbetar med inhemska instanser, de nordiska tillsynsmyndigheterna, de europeiska bank-, försäkrings- och värdepappersmarknadsmyndigheterna (EBA, ESMA och EIOPA) och ECB för att fördjupa sin förståelse av digitaliseringens inverkan och utforma en gemensam tillsynspraxis. I tillsynen framhävs särskilt behovet att sörja för att den finansiella sektorn har tillfredsställande beredskap för it- och cyberrisker.

Klimatförändringen har också en betydande inverkan på de finansiella aktörernas risker och regelverken för dem och tas därför upp som en av Finansinspektionens strategiska prioriteringar. Finansinspektionen förutsätter att företagen under tillsyn gör en bedömning av konsekvenserna och riskerna av klimatförändringen och klimatpolitiken för sin verksamhet. Framöver inriktas tillsynen också till exempel på rapporteringen av ansvarsfulla investeringar.

Utnyttjande av den finansiella sektorn för penningtvätt och finansiering av terrorism och bristande tillsyn av penningtvätt och finansiering av terrorism har fått stort utrymme i diskussionerna under de senaste åren. Det är Finansinspektionens strategiska mål att Finland har ett gott anseende inom penningtvättsbekämpning.

"Vi ökar antalet inspektioner och använder vid behov sanktioner om försummelser upptäcks vid inspektionerna. Samtidigt betonar vi vikten av att företagen under tillsyn inriktar sina åtgärder efter kundernas och transaktionernas risknivå", säger Tuominen.

Finansinspektionens strategi upprättas för tre år.


Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av direktör Anneli Tuominen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.

Se också

Finansinspektionens strategi 2020-2022 (pdf)