Pressmeddelande 10.7.2014

Offentlig varning från Finansinspektionen till Aurejärvi Förmögenhetsförvaltning Ab

Finansinspektionen har tilldelat Aurejärvi Förmögenhetsförvaltning Ab en offentlig varning. Aurejärvi Förmögenhetsförvaltning Ab har bevisligen åtminstone under perioden 1.1.2012–27.3.2013 underlåtit att iaktta bestämmelserna i lagen om placeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om fondbolags skyldighet att organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt.

Bolagets interna anvisningar hade inte uppdaterats på det sätt som förutsattes av ändringarna i lagen om placeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet. Bolaget hade t.ex. inte några skriftiga riktlinjer för placeringsfondens riskhantering. Dessutom hade bolagets internrevision lagts ut i strid med kraven i lagen om placeringsfonder och Finansinspektionens föreskrift.

I sitt svar bad bolaget att Finansinspektionen skulle beakta proportionalitetsprincipen. Principen tillämpas om den har erkänts i en bindande bestämmelse eller föreskrift. När principen tillämpas innebär det att fondbolaget inom de gränser som bestämmelsen eller föreskriften tillåter självt kan bestämma hur verksamheten organiseras på lämpligaste sätt, när man beaktar t.ex. affärsverksamhetens art, omfattning och karaktär. Fondbolaget ska även då säkerställa, och vid behov visa Finansinspektionen, att det förmår fullgöra sina skyldigheter. Proportionalitetsprincipen betyder alltså inte att man inte behöver iaktta bindande reglering.

Särskilt försummelsernas antal och längd visar att bolagets förfarande varit klandervärt.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 7 juli 2014 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

Sonja Lohse, ledande rådgivare, telefon 010 831 5311.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (16 sidor, på finska)

Se också