Pressmeddelande 25.8.2022

S-Banken Abp påförs en ordningsavgift för försummelser i rapporteringen av derivatkontrakt

Finansinspektionen har påfört S-Banken Abp en ordningsavgift på 60 000 euro. Banken har mellan juni 2019 och mars 2021 försummat sin skyldighet att säkerställa att alla derivatkontrakt som banken har ingått rapporteras till ett transaktionsregister på det sätt som krävs i lagstiftningen.

Skyldigheten att anmäla derivatkontrakt till transaktionsregistret grundar sig på EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). Syftet med förordningen är att öka öppenheten och minska riskerna på derivatmarknaden. Enligt förordningen ska därför motparterna lämna uppgifter om alla ingångna derivatkontrakt till transaktionsregistren, där Finansinspektionen och andra myndigheter har centraliserad tillgång till uppgifterna.

Finansinspektionen upptäckte på våren 2021 att såväl antalet som det sammanlagda nominella värdet av de derivatkontrakt som anmälts till S-Banken Abp:s transaktionsregister var misstänkt litet i förhållande till omfattningen av bankens affärsverksamhet. Enligt en redogörelse från banken hade banken felaktigt antagit att den clearingmedlem som banken anlitat från och med juni 2019 anmäler derivatkontrakten till transaktionsregistret på bankens vägnar. Det hade dock legat på bankens ansvar att säkerställa att uppgifterna rapporteras i enlighet med regleringen.

Enligt lagen om Finansinspektionen baseras beloppet av ordningsavgiften på en samlad bedömning. Beloppet har bestämts med beaktande av förfarandets art, omfattning och varaktighet. Ordningsavgiften betalas till staten.

Beslutet om påförande av ordningsavgift har ännu inte vunnit laga kraft. Banken har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet. Information om huruvida beslutet vunnit laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Teemu Kastula. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också