Pressmeddelande 18.12.2019

Finansinspektionen har påfört S-Banken Ab en påföljdsavgift och tilldelat FIM Kapitalförvaltning Ab en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om kundkännedom

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Huvudsakligen handlar det om brister i rutinerna för kundkännedom. Finansinspektionen anser att en ändamålsenlig bedömning och fortlöpande uppföljning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism förutsätter tillfredsställande riskhanteringsmetoder och tillgång till aktuell och omfattande kundkännedomsinformation.

Finansinspektionen har påfört S-Banken Ab en påföljdsavgift på 980 000 euro, eftersom dess riskbaserade verksamhetssätt inte har varit tillräckligt genomgripande för att motsvara kraven i lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och banken inte har inhämtat tillräcklig information för kundkännedom av sina kunder. Dessutom har S-Banken Ab:s IT-system och processer varit bristfälliga.

Samtidigt meddelade Finansinspektionen en offentlig varning till FIM Kapitalförvaltning Ab på grund av dess underlåtelse att inhämta tillräcklig information för kundkännedom av alla sina kunder.

Finansinspektionen upptäckte försummelserna i samband med de inspektioner 2017–2018 som gällde organisationen av den fortlöpande uppföljningen enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Inspektionen på S-Banken Ab gällde kundkännedomsinformationen för hela bankkoncernen, och inspektionen utvidgades därmed till att också gälla FIM Kapitalförvaltning Ab. Finansinspektionen granskar regelbundet företagen under tillsyn för att kontrollera att deras rutiner för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är tillfredsställande.

Vid inspektionen framkom inte något sådant som ger Finansinspektionen anledning att misstänka att S-Banken Ab eller FIM Kapitalförvaltning Ab i sin verksamhet har gjort sig skyldig till penningtvättsbrott enligt strafflagen.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande rådgivare Sonja Lohse och byråchef Pekka Vasara.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Se också