Offentlig delgivning 31.5.2013 – 10/2013

Finansinspektionen ändrar verkställighetsförbudet för Navi Group Oy

Finansinspektionen ändrar det verkställighetsförbud som utfärdades den 9 april 2013 så att de av bolaget förvaltade kundmedlen kan betalas tillbaka till kunderna i enlighet med den plan som bolaget presenterat för Finansinspektionen. Finansinspektionen förutsätter emellertid att bolaget ska handla opartiskt i enlighet med lagen om investeringstjänster när det betalar tillbaka medlen. 

Finansinspektionen begränsar fortfarande Navi Group Oy:s verksamhet så att bolaget inte får tillhandahålla kapitalförvaltning till nya kunder eller ta emot nya medel för kapitalförvaltning av sina befintliga kunder. Det nu aktuella beslutet gäller till och med den 27 september 2013, såvida inte Finansinspektionen dessförinnan fattar ett nytt beslut i ärendet. Beslutet ersätter beslutet av den 9 april 2013.

Bolaget har överklagat de tidigare besluten om begränsning av verksamhet och om verkställighetsförbud hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • Erkki Kontkanen, ledande rådgivare, telefon 010 831 5260 (Finansinspektionens beslut)
  • Esa Pitkänen, byråchef, telefon 010 831 5248 (tillsyn av värdepappersföretag)