Pressmeddelande 14.12.2015

Finansinspektionen har påfört Carlson Capital UK LLP en ordningsavgift på grund av försenad blankningsanmälan för offentliggörande

Finansinspektionen har påfört Carlson Capital UK LLP en ordningsavgift på 30 000 euro. Bolaget försummade sin skyldighet att offentliggöra blankningspositioner.

Bolagets korta nettoposition sjönk den 7 februari 2014 under tröskelvärdet för offentliggörande på 0,5 procent enligt förordningen om blankning. Bolaget borde ha lämnat in en blankningsanmälan till Finansinspektionen för offentliggörande av förändring av positionen följande handelsdag senast kl. 15.30 finsk tid. Bolaget skickade emellertid anmälan till Finansinspektionen först den 26 juni 2015, dvs. med ett dröjsmål på över ett år och fyra månader.

I sin helhetsbedömning beaktade Finansinspektionen i synnerhet dröjsmålstiden, det faktum att bolaget är en professionell aktör på finansmarknaden, att det varit fråga om en position som passerat tröskelvärdet för offentliggörande samt att anmälan gjordes först efter att Finansinspektionen hade kontaktat bolaget.

Kravet på anmälan av korta nettopositioner gäller alla investerare och marknadsaktörer. En kort nettoposition i aktiekapitalet för ett företag vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad i Finland ska anmälas till Finansinspektionen om positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet på 0,2 procent av det berörda företagets emitterade aktiekapital. En ny anmälan ska göras för varje steg om 0,1 procent däröver. Finansinspektionen offentliggör korta nettopositioner på sin webbplats om positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet på 0,5 procent av det berörda företagets emitterade aktiekapital.

Ordningsavgiften ska betalas till staten. Ordningsavgiften för en juridisk person är minst 5 000 euro och högst 100 000 euro.

Beslutet om ordningsavgift har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att lämna in ett besvär till marknadsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Ytterligare information ges av

Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare, telefon 010 831 5311.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (på finska, pdf)

Se också