Pressmeddelande 22.8.2018

Finansinspektionen har tilldelat Aalto Bankirfirma Ab en offentlig varning och påfört bolaget en påföljdsavgift

Finansinspektionen genomförde 2017 en inspektion i Aalto Bankirfirma Ab för att utreda bolagets uppfyllelse av utredningsplikten vid tillhandahållande av investeringsrådgivning och av upplysningsplikten om valet av investeringsobjekt som är kopplade till en försäkring. Inspektionen fokuserade på försäljningen av placeringsfonder och strukturerade investeringsprodukter till icke-professionella kunder över 65 år. I sin inspektion av investeringsrådgivningen konstaterade Finansinspektionen flera fall av försummelse av skyldigheten att inhämta tillräckliga uppgifter om kunden och försäkra sig om transaktionernas lämplighet för kunden innan investeringsrådgivning erbjuds. Under inspektionen framgick också att bolaget inte har förvarat uppgifterna om investeringsrådgivningstjänster till kunder så att händelseförloppet kunde rekonstrueras i efterhand.

Vid Finansinspektionens inspektion framgick att bolaget i sin verksamhet som försäkringsombud försummat sin skyldighet att lämna nödvändiga uppgifter om komplexa strukturerade investeringsprodukter som är kopplade till en försäkring.

Finansinspektionen har tilldelat bolaget en offentlig varning och påfört bolaget en påföljdsavgift på 20 000 euro.

På försummelserna har de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för försummelserna tillämpats, och den offentliga varningen har således tilldelats för försummelse av utredningsplikten och skyldigheten att bedöma transaktioners lämplighet och för försummelse av upplysningsplikten om investeringsobjekt som är kopplade till en försäkring. Påföljdsavgiften har i sin tur påförts för försummelse av dokumenteringskraven.

Påföljdsavgiften bestäms på basis av en samlad bedömning som tar hänsyn till bland annat förfarandets art, omfattning och varaktighet. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 17 augusti 2018 till Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delgivningen.

Våren 2017 tilldelade Finansinspektionen fyra bolag en offentlig varning och påförde dem en påföljdsavgift för motsvarande försummelser som gällde investeringsrådgivningen. Finansinspektionen anser att skyldigheterna beträffande investeringsrådgivningen är viktiga för investerarskyddet och kommer också framöver att inrikta tillsynsåtgärder på detta område.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Beslut (pdf, på finska)