Pressmeddelande 11.12.2020

Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för att övervaka Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet

Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för att övervaka Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet från och med den 14 december 2020. Till ombud har advokat Pekka Jaatinen utsetts.

Enligt 29 § i lagen om Finansinspektionen kan Finansinspektionen tillsätta ett ombud för att övervaka ett auktoriserat tillsynsobjekts verksamhet bland annat om det vid skötseln av dess verksamhet har förekommit oskicklighet eller oförsiktighet.

Finansinspektionens beslut förutsätter inga åtgärder av bolagets kunder och beslutet har ingen inverkan på det försäkringsskydd som bolaget tillhandahåller. Finansinspektionen omprövar behovet av ombud senast i juni 2021.

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 11 december 2020 till förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Kaisa Forsström, försäkringstillsynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16, och efter jourtid kommunikationschef Milka Lahnalammi-Vesivalo, telefon 09 183 5222.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också

Finansinspektionens beslut