Pressmeddelande 15.12.2016

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade sitt beslut om den påföljdsavgift som påförts Navi Group Ab (numera Privanet Capital Markets Ab)

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut med anledning av Finansinspektionens besvär, genom vilka Finansinspektionen hade yrkat att marknadsdomstolens beslut om den påföljdsavgift som påförts Navi Group Oy  skulle upphävas. Navi Group Ab:s nuvarande firma är Privanet Capital Markets Ab. Bolaget är dotterbolag till Privanet Group Oyj.

Finansinspektionen påförde genom sitt beslut den 4 november 2014 Navi Group Ab en påföljdsavgift på 100 000 euro. Enligt beslutet hade bolaget överträtt flera bestämmelser från den 31 december 2011 till den 22 november 2013. Marknadsdomstolen upphävde genom sitt beslut den 23 september 2015 Finansinspektionens beslut till vissa delar och sänkte den påföljdsavgift som påförts Navi Group Ab till 80 000 euro.

I sina besvär till högsta förvaltningsdomstolen ansåg Finansinspektionen att dess beslut om påföljdsavgift för Navi Group Ab inte bör upphävas till någon del, utan det bör förbli i kraft som sådant.

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade genom sitt beslut Finansinspektionens besvär och ändrade således inte marknadsdomstolens beslut.

Upplysningar

Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 050 385 51 54 (vardagar kl. 9–16).

Bilaga

Högsta förvaltningsdomstolens beslut (pdf, på finska)

Se också