Pressmeddelande 11.11.2014

Finansinspektionen har påfört Navi Group Ab 100 000 euro i påföljdsavgift

Finansinspektionen har påfört Navi Group Ab en påföljdsavgift på 100 000 euro. Bolaget har överträtt flera bestämmelser under tiden 31.12.2011–22.11.2013.

Navi Group Ab har i sin kapitalförvaltningsverksamhet försummat att iaktta de bestämmelser i lagen om investeringstjänster som gäller förvaring av kundmedel och som säger att kundmedel ska hållas åtskilda. Bolaget har också tagit emot s.k. återbetalbara medel från allmänheten i strid med kreditinstitutslagen. Dessutom har bolaget försummat att vidta åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter samt att säkerställa tillförlitlig förvaltning.

Enligt lagen om investeringstjänster ska ett värdepappersföretag som förvarar och hanterar kundmedel framför allt se till att kundmedlen hålls klart åtskilda från värdepappersföretagets tillgångar. Det är fråga om en central bestämmelse om kundskydd som hänför sig till investeringstjänsterna och vars syfte är att förhindra att kundmedel blandas ihop med värdepappersföretagets tillgångar och på så sätt skydda kunderna om värdepappersföretaget eventuellt drabbas av insolvens.

Enligt kreditinstitutslagen är huvudregeln att det är tillåtet endast för inlåningsbanker och andra kreditinstitut att ta emot s.k. återbetalbara medel från allmänheten.

Enligt lagen om investeringstjänster ska ett värdepappersföretag organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt och säkerställa sin riskhantering och interna kontroll. Ett värdepappersföretag ska också identifiera och försöka förebygga intressekonflikter i anslutning till sin verksamhet.

I det föreliggande fallet är Finansinspektionen enligt lagen skyldig att påföra en påföljdsavgift eller under vissa förutsättningar i stället tilldela en offentlig varning. Påföljdsavgiften kan vara högst 10 % av den juridiska personens omsättning det år som föregick gärningen eller försummelsen, dock högst 10 miljoner euro. Maximibeloppet av påföljdsavgiften enligt Navi Group Ab:s omsättning vore något över 228 000 euro. Påföljdsavgiften ska betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 4 november 2014 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

Sonja Lohse, ledande rådgivare, telefon 010 831 5311.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (30 sidor, på finska)

Se också