Pressmeddelande 6.7.2022

Finansinspektionen meddelar beslut till S-Banken Abp om fastställande av vissa grupper av kunder med inbördes anknytning

Finansinspektionen ålägger S-Banken Abp att fastställa vissa grupper av kunder med inbördes anknytning på det sätt som regleringen föreskriver.

S-Banken Abp har inte följt bestämmelserna om fastställande av grupper av kunder med inbördes anknytning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordning, CRR) eller Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer (EBA GL/2017/15) om fastställande av inbördes anknytning baserat på ekonomiskt beroende.

För att säkerställa en tillräcklig rapportering och begränsning av kundexponeringar samt riskhanteringens kvalitet ska banken med tillräcklig noggrannhet bedöma de två eller flera fysiska eller juridiska personer som kan utgöra en helhet ur risksynpunkt för banken.

Beslutet gäller endast vissa grupper av kunder med inbördes anknytning. S-Banken Abp ska senast den 31 oktober 2022 fastställa de grupper av kunder med inbördes anknytning som beslutet avser.

Finansinspektionen uppmanar S-Banken Abp att också identifiera eventuella andra finansiella beroendeförhållanden. Identifiering av grupper av kunder med inbördes anknytning utgör en av bankens fortlöpande processer och är en väsentlig del av bankens riskhantering.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Banken har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

byråchef Sari Lindqvist, byrån för löpande tillsyn av banker 2. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (på finska)