Pressmeddelande 17.9.2018

Offentlig varning från Finansinspektionen till Reka Eläkekassa för försummelse av kraven beträffande riskhantering av investeringsverksamheten och organisation av den interna styrningen

Finansinspektionen har tilldelat Reka Eläkekassa en offentlig varning för försummelse av flera krav enligt lagen om försäkringskassor och Finansinspektionens föreskrifter till pensionskassorna som gäller riskhanteringen och organisationen av den interna styrningen och verksamheten. Finansinspektionen upptäckte försummelserna vid sin inspektion 2016–2017.

De största bristerna i utläggningen av verksamhet, riskhanteringssystemen och internkontrollen gällde identifiering, begränsning och kontroll av risker och organisation av rapporteringen.

Beslutet om offentlig varning har ännu inte vunnit laga kraft. Pensionskassan har rätt att överklaga beslutet av den 11 september 2018 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande rådgivare Sonja Lohse

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (på finska)

Se också