Pressmeddelande 7.6.2022

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab påförs en påföljdsavgift på 125 000 euro för försummelser i organiseringen av transaktionsrapporteringen

Finansinspektionen har påfört LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab en påföljdsavgift på 125 000 euro. Bolaget har under tiden mellan januari 2018 och juli 2020 försummat att iaktta bestämmelserna om transaktionsrapportering.

Transaktionsrapporteringen är grundläggande för Finansinspektionens övervakning av marknadsmissbruk och därmed för säkerställandet av förtroendet för värdepappersmarknaden. Därför ska särskild vikt läggas vid kvaliteten och omfattningen av transaktionsrapporteringen, och tillhandahållarna av investeringstjänster ska förfoga över metoder och arrangemang för att säkerställa att de rapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s metoder och arrangemang har inte varit tillräckliga för att identifiera vare sig fel och misstag eller icke rapporterade transaktioner. Bolaget har inte heller gjort en avstämning mellan transaktionsuppgifterna och de rapporterade uppgifterna för att säkerställa att uppgifterna är fullständiga och korrekta.

För försummelserna har en påföljdsavgift påförts bolaget. Påföljdsavgiftens belopp baserar sig på en samlad bedömning som tar särskild hänsyn till arten, omfattningen och den långa varaktigheten av försummelsen. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion, som syftade till att utvärdera bolagets organisering av transaktionsrapporteringen.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 6 juni 2022 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också