Pressmeddelande 11.3.2021

Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för att övervaka verksamheten i Privanet Securities Oy

Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för att övervaka Privanet Securities Oy:s verksamhet från och med 11.3.2021. Till ombud har advokat Anders Carlberg utsetts.

Enligt 29 § i lagen om Finansinspektionen kan Finansinspektionen tillsätta ett ombud för att övervaka ett auktoriserat tillsynsobjekts verksamhet bland annat om det vid skötseln av dess verksamhet har förekommit oskicklighet, oförsiktighet eller missbruk.

Privanet Securities Oy (nedan Privanet) hör till Privanet-koncernen och är dotterbolag till Privanet Group Oyj, som noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Finansinspektionen beslutade utse advokat Anders Carlberg till ombud för att övervaka verksamheten i Privanet sedan flera försummelser av regleringen observerats i bolagets verksamhet, framför allt under 2019 och 2020.

Beslutet baserar sig på en helhetsbedömning av situationen i Privanet. Finansinspektionen har observerat försummelser i Privanets kapitaltäckningshantering och kapitaltäckningen har under 2020 upprepade gånger understigit den lagstadgade miniminivån. Privanet har därtill lämnat osanna och vilseledande uppgifter och försummat sina skyldigheter i fråga om hanteringen av intressekonflikter vid tillhandahållande av investeringstjänster. Privanet har inte heller på ett tillfredsställande sätt hanterat riskerna i sina Realinvest-gräsrotsfinansieringstjänster.

Enligt Finansinspektionens uppfattning beror ovan nämnda försummelser åtminstone delvis av brister i Privanets interna kontroll och riskhantering. Försummelserna har varit omfattande och Finansinspektionen kan inte försäkra sig om att de korrigerande åtgärder som Privanet vidtagit varit tillräckliga i alla situationer. Av den anledningen anser Finansinspektionen att tillsättande av ett ombud är ett ändamålsenligt sätt att försäkra sig om att Privanets verksamhet uppfyller regleringskraven.

Finansinspektionens beslut förutsätter inte några åtgärder av Privanets kunder. Finansinspektionen omprövar behovet av ombud senast i september 2021.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Privanet har rätt att överklaga beslutet inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet. Uppgift om beslutets laga kraft har lagts ut på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Armi Taipale, kapitalmarknadstillsynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)