Pressmeddelande 4.6.2024

Påföljdsavgift på 25 000 euro till Roble Services Oy för försummelser att iaktta lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt

Finansinspektionen har tilldelat Roble Services Oy en påföljdsavgift på 25 000 euro på grund av bolagets underlåtelse att upprätta en tillfredsställande riskanalys och att på ett tillfredsställande sätt analysera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i sina kundrelationer.

Som Roble Services Oy:s allvarligaste försummelse betraktar Finansinspektionen dess underlåtelse att i egenskap av tillhandahållare av penningöverföringstjänster lämna in rapporter till centralen för utredning av penningtvätt om enskilda eller sammanhängande betalningar eller prestationer med ett värde på minst 1 000 euro. Det är obligatoriskt att rapportera alla betalningar som överstiger 1 000 euro.

Den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens belopp har tagit hänsyn till arten, omfattningen och långvarigheten av bolagets försummelser av viktiga skyldigheter för att förhindra penningtvätt. Därtill har hänsyn tagits till Roble Services Oy:s ekonomiska ställning.

Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion 2022, som syftade till att undersöka hur Roble Services Oy uppfyller sin skyldighet att iaktta lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Roble Services Oy har rätt att överklaga beslutet av den 3 juni 2024 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschefen för juridik, Janne Häyrynen och byråchefen för bekämpning av penningtvätt, Pekka Vasara. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också