Pressmeddelande 25.1.2024

Före detta styrelsemedlem i ett börsnoterat bolag påförs påföljdsavgift för överträdelse av handelsförbud

Finansinspektionen har påfört före detta styrelsemedlemmen i Tecnotree Abp Markku Wilenius en påföljdsavgift på 60 000 euro. Han har utfört en transaktion med bolagets aktier under en stängd period på 30 kalenderdagar före offentliggörandet av bolagets halvårsrapport.

Förbudet att genomföra transaktioner under en stängd period grundar sig på EU:s marknadsmissbruksförordning. Målet med regleringen är att personer i ledande ställning i börsnoterade bolag i sina transaktioner inte ska utnyttja sådan information om företagets ekonomiska utveckling eller framtidsutsikter som de eventuellt har men som andra marknadsaktörer inte har.

Personer i ledande ställning hos Tecnotree Abp har omfattats av en stängd period på 30 kalenderdagar före offentliggörandet av bolagets halvårsrapport den 4 augusti 2022. Under den aktuella perioden har de inte haft rätt att för egen räkning eller för en tredje parts räkning direkt eller indirekt genomföra transaktioner med aktier i bolaget. Före detta medlemmen i bolagets styrelse Wilenius har brutit mot detta förbud genom att den 25 juli 2022 avyttra bolagets aktier. I ärendet har inte framkommit något som ger Finansinspektionen anledning att misstänka Wilenius för missbruk av insiderinformation.

– Med tanke på förtroendet för marknaden är det viktigt att varje insider iakttar särskild försiktighet och omsorg i handeln med värdepapper, konstaterar Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa.

Finansinspektionen har påfört en påföljdsavgift för överträdelsen. Påföljdsavgiften betalas till staten. Påföljdsavgiftens storlek har bestämts på basis av en samlad bedömning som tar särskild hänsyn till förfarandets art och omfattning. I den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens storlek har också tagits hänsyn till att utöver den ovan nämnda överträdelsen har före detta styrelsemedlem Wilenius försummat att inom utsatt tid underrätta bolaget och Finansinspektionen om avyttringen av bolagets aktier den 4 mars 2022.

Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Wilenius har rätt att överklaga beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från att ha tagit del av beslutet. Information om huruvida beslutet har vunnit laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

chefen för juridiska enheten Janne Häyrynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9−16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också