Pressmeddelande 6.6.2016

Finansinspektionen har påfört Capstone Volatility Master (Cayman) Limited en ordningsavgift på grund av försummelse av blankningsanmälan som ska offentliggöras

Finansinspektionen har påfört Capstone Volatility Master (Cayman) Limited en ordningsavgift på 20 000 euro. Bolaget försummade sin skyldighet att offentliggöra blankning.

Bolagets korta nettoposition sjönk under tröskelvärdet för offentliggörande på 0,5 procent den 12 november 2015.

Bolaget borde ha lämnat in en blankningsanmälan till Finansinspektionen för offentliggörande av förändringen av positionen följande handelsdag senast kl. 15.30 finsk tid. Bolaget skickade emellertid anmälan till Finansinspektionen den 12 januari 2016, dvs. med ett dröjsmål på cirka två månader.

I sin helhetsbedömning beaktade Finansinspektionen i synnerhet dröjsmålstiden, positionens storlek och det faktum att bolaget är en professionell aktör på finansmarknaden.

Kravet på anmälan av korta nettopositioner gäller alla investerare och marknadsaktörer. En kort nettoposition i aktiekapitalet för ett företag vars aktier är föremål för offentlig handel ska offentliggöras när positionen uppnår eller sjunker under tröskelvärdet på 0,5 procent av bolagets emitterade aktiekapital.

Ordningsavgiften ska betalas till staten. Ordningsavgiften för en juridisk person är minst 5 000 euro och högst 100 000 euro.

Beslutet om ordningsavgift har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att lämna in ett besvär till marknadsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Ytterligare information ges av

Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare, telefon 010 831 5311.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (på finska, pdf)

Se också