Pressmeddelande 12.12.2016

Finansinspektionen har påfört Ixonos Abp och Takoma Oyj 5 000 euro i påföljdsavgifter

Finansinspektionen har påfört Ixonos Abp en påföljdsavgift på 5 000 euro och Takoma Oyj en påföljdsavgift på 5 000 euro för förfaranden som bryter mot värdepappersmarknadslagen och Finansinspektionens föreskrifter som kompletterar nämnda lag. Båda företagen har i sina förfaranden för offentliggörande av rapporter enligt den regelbundna informationsskyldigheten underlåtit att sörja för att de tilläggsuppgifter som ingår i revisorernas revisionsberättelse offentliggörs som oredigerad, fullständig text med hjälp av ett börsmeddelande. Offentliggörande av dessa omständigheter som inverkar väsentligt på aktiens värde i en rapport som hade bifogats till ett börsmeddelande eller i en rapport som finns tillgänglig på bolagets webbsida var inte tillräckligt.

Ixonos Abp:s försummelser gäller uppgifter i revisionsberättelsen för redovisningsperioden 2014 och Takoma Oyj:s försummelser liknade uppgifter för redovisningsperioden som avslutades i oktober 2013. Takoma Oyj har dessutom försummat att uppfylla värdepappersmarknadslagens krav på att offentliggöra bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse omedelbart efter att företagets revisorer i revisionsberättelsen har lämnat lagstadgade tilläggsuppgifter.

Syftet med bestämmelserna om informationsskyldigheten är att säkerställa att investerarna får tillgång till tillräckliga omständigheter som är ägnade att väsentligt påverka värdepapperens värde. Syftet med förfaranden i anknytning till offentliggörandet av obligatorisk information är att säkerställa att investerarna har snabba, lika, opartiska och samtidiga möjligheter att få information. 

Påföljdsavgiftens belopp baserar sig på en samlad bedömning som tar hänsyn till gärningens art, omfattning och varaktighet samt gärningsmannens ekonomiska ställning. Påföljdsavgiften får utgöra högst tio procent av en juridisk persons omsättning under året före försummelsen, dock högst 10 miljoner euro. Påföljdsavgiften ska betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Bolagen har rätt att överklaga besluten av den 22 november 2016 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha fått del av besluten.

Närmare upplysningar lämnas av 

Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare

Begäran om intervju

Kommunikationens mediajour, telefon 050 385 5154

Bilagor

Finansinspektionens beslut

Se också