Lehdistötiedote 12.12.2016

Finanssivalvonta määrännyt Ixonos Oyj:lle ja Takoma Oyj:lle 5 000 euron seuraamusmaksut

​Finanssivalvonta on määrännyt Ixonos Oyj:lle 5 000 euron seuraamusmaksun ja Takoma Oyj:lle 5 000 euron seuraamusmaksun arvopaperimarkkinalain ja lakia täydentävien Finanssivalvonnan määräysten vastaisesta menettelystä. Molemmat yhtiöt ovat säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raporttien julkistamismenettelyssä laiminlyöneet huolehtia tilintarkastuskertomukseen sisältyvän tilintarkastajan lisätiedon julkistamisesta täydellisenä ja muokkaamattomana pörssitiedotteella. Näiden osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavien seikkojen julkistaminen pörssitiedotteen liitteenä olleessa raportissa tai yhtiön kotisivuilla nähtävillä olleessa raportissa ei ollut riittävää.

Ixonos Oyj:n laiminlyönnit koskevat tilikauden 2014 ja Takoma Oyj:n laiminlyönnit lokakuussa 2013 päättyneen tilikauden tilintarkastuskertomuksen tietoja. Takoma Oyj on lisäksi laiminlyönyt noudattaa arvopaperimarkkinalain vaatimusta julkistaa tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus välittömästi, kun yhtiön tilintarkastajat olivat antaneet tilintarkastuskertomuksessa laissa tarkoitettuja lisätietoja.

Tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten tavoitteena on varmistaa, että sijoittajilla on käytössään riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Säänneltyjen tietojen julkistamiseen liittyvien menettelytapojen tarkoituksena on varmistaa, että sijoittajilla on nopea, yhdenvertainen, tasapuolinen ja samanaikainen mahdollisuus tiedon saantiin.

Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika sekä sen, jolle seuraamusmaksu määrätään, taloudellinen asema. Seuraamusmaksu saa olla enintään kymmenen prosenttia laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdosta, kuitenkin enintään 10 miljoonaa euroa. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Finanssivalvonnan päätökset eivät ole lainvoimaisia. Yhtiöillä on oikeus valittaa 22.11.2016 annetuista päätöksistä markkinaoikeuteen 30 päivän aikana niiden tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikön päällikkö, johtava neuvonantaja

Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154

Liitteet

Finanssivalvonnan päätökset

Katso myös