Pressmeddelande 24.9.2019

Afarak Group Oyj påförs en påföljdsavgift på 1 450 000 euro för försummelse av skyldigheterna att offentliggöra insiderinformation och föra en insiderförteckning

Finansinspektionen påför Afarak Group Oy en påföljdsavgift på 1 450 000 euro på grund av att bolaget i december 2017 försummade sina skyldigheter enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) att offentliggöra insiderinformation (artikel 17) och upprätta en insiderförteckning (artikel 18).

Om det offentliga  uppköpserbjudandet  på aktier i Afarak Group Oyj som var under beredning uppkom insiderinformation senast den 20 december 2017. Bolaget borde då ha offentliggjort insiderinformation till allmänheten i enlighet med artikel 17 i MAR, eller alternativt bedömt om de föreskrivna villkoren för att skjuta upp offentliggörandet var uppfyllda. Bolaget borde likaså senast den 20 december 2017 ha upprättat en insiderförteckning om projektet i enlighet med artikel 18 i MAR. Bolaget försummade dessa skyldigheter. 

Bolaget har vidare mellan januari 2018 och april 2019 gjort sig skyldig till försummelse av vissa andra skyldigheter i MAR och värdepappersmarknadslagen.

För försummelserna påförs en gemensam påföljdsavgift. Påföljdsavgiftens belopp baserar sig på en samlad bedömning som tar hänsyn till bland annat arten av försummelserna och deras varaktighet. Här har uppmärksamhet fästs framför allt vid betydelsen av den aktuella insiderinformationen för investerarna och försummelsernas varaktighet. Det har vidare beaktats att försummelserna har varit ägnade att försvåra Finansinspektionens förutsättningar att utöva tillsyn och ökat risken för att insiderinformation läcker ut. Bolaget har dessutom underlåtit att samarbeta med Finansinspektionen för att reda ut saken. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 23.9.2019 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)