Pressmeddelande 27.1.2023

Finansinspektionen återkallar Nada express osk:s registrering enligt lagen om betalningsinstitut för tillhandahållande av betaltjänster utan auktorisation

Finansinspektionen återkallar Nada express osk:s registrering enligt lagen om betalningsinstitut för rätt att tillhandahålla betaltjänster. Registreringen återkallas på grund av försummelser att iaktta bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt.

Finansinspektionen lade i augusti 2021 för Nada fram flera åtgärdskrav för korrigering av observerade brister i förhindrandet av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Nada hörsammade inte Finansinspektionens krav inom de utsatta tidsfristerna, varför andelslaget påfördes en påföljdsavgift på 25 000 euro i maj 2022.

Inte heller efter att ha blivit påförd påföljdsavgift har Nada i tillräcklig mån redogjort för hur det har genomfört de förutsatta korrigerande åtgärderna i sina funktioner mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt lagen får betaltjänster inte tillhandahållas om betaltjänstleverantören inte uppfyller sina lagstadgade skyldigheter att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Därmed har Finansinspektionen beslutat återkalla Nadas registrering för tillhandahållande av betaltjänster.

Beslutet om återkallelse av registreringen har inte vunnit laga kraft. Andelslaget har rätt att överklaga beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delgivning av beslutet. Uppgift om beslutets laga kraft har lagts ut på Finansinspektionens webbplats.

Kontakta

Närmare upplysningar lämnas av Pekka Vasara, byråchef, Bekämpning av penningtvätt. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5030 vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (på finska, pdf)

Se också

Finansinspektionens pressmeddelande 9.5.2022: Nada express osk påförs en påföljdsavgift på 25 000 euro och tilldelas en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt

Betalningsleverantörer

Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism