Pressmeddelande 11.4.2018

Finansinspektionen har påfört Nordea Bank AB (publ) filial i Finland en påföljdsavgift på 400 000 euro för försummelse av transaktionsrapporteringen

Finansinspektionen har påfört Nordea Bank AB (publ) filial i Finland en påföljdsavgift på 400 000 euro för försummelse av transaktionsrapporteringen.

Banken hade underlåtit att rapportera sammanlagt 1 759 774 transaktioner med finansiella instrument till Finansinspektionen under tiden 18.2–2.9.2016. Av de orapporterade transaktionerna gällde 90 % aktier eller finansiella instrument som berättigar till aktier.

Enligt Finansinspektionens bedömning har försummelsen till sin art och omfattning varit särskilt klandervärd med beaktande av det stora antalet orapporterade transaktioner och den långvariga försummelsen. De orapporterade transaktionerna motsvarade ca 11 % av bankens totala rapporteringspliktiga transaktioner. Försummelsen varade över sex månader.

Påföljdsavgiften bestäms på basis av en samlad bedömning som tagit hänsyn till bland annat förfarandets art, omfattning och varaktighet. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Banken har rätt att överklaga beslutet av den 9 april 2018 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)