Pressmeddelande 4.3.2015

Finansinspektionen har beslutat påföra tre ordningsavgifter för försenade flaggningsanmälningar

Finansinspektionen har beslutat påföra Kauppahuone Laakkonen Oy, Rakennusmestarien Säätiö och SP-Fondbolag Ab ordningsavgift för försummelse av bestämmelserna om flaggningsskyldighet i värdepappersmarknadslagen (746/2012). De anmälningsskyldiga har inte hållit tidsfristen för anmälan om betydande ägar- och röstandelar enligt 9 kap. 9 § 1 mom. i värdpappersmarknadslagen.

Anmälningsskyldig Ordningsavgift, euro 
Kauppahuone Laakkonen Oy 10 000
Rakennusmestarien Säätiö   5 000
Sp-Fondbolag Ab 20 000

Förseningarna av flaggningsanmälningarna varierade från ca 2 veckor till ca 5 månader. Flaggningsanmälningarna hade inte genomförts utan obefogat dröjsmål såsom förutsätts i värdepappersmarknadslagen. Syftet med bestämmelserna om flaggningsskyldighet är att bidra till genomlysning av ägar- och rösträttsstrukturen i emittentföretaget och förändringar i den. Den information som offentliggörs på grundval av flaggningsskyldigheten kan även påverka värdet på målbolagets värdepapper.

Enligt 38 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) baseras beloppet på ordningsavgiften på en samlad bedömning. Beloppet ska bestämmas med beaktande av förfarandets art, omfattning och varaktighet. För juridiska personer är ordningsavgiften minst 5 000 och högst 100 000 euro. Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Besluten om påförda ordningsavgifter har inte vunnit laga kraft. Besluten kan överklagas hos marknadsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet.

Närmar upplysningar lämnas av

Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare, telefon 010 831 53 11.

Bilagor

Finansinspektionens beslut

Se också