Lehdistötiedote 4.3.2015

Finanssivalvonta määrännyt kolme rikemaksua liputusilmoitusten viivästymisistä

​Finanssivalvonta on määrännyt liputusvelvollisuutta koskevien arvopaperimarkkinalain (746/2012) säännöksien laiminlyönneistä rikemaksun Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Rakennusmestarien Säätiölle ja Sp-Rahastoyhtiö Oy:lle. Ilmoitusvelvolliset eivät ole noudattaneet arvopaperimarkkinalain 9 luvun 9 §:n 1 momentissa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle säädettyä määräaikaa.

 Ilmoitusvelvollinen Rikemaksun määrä, euroa 
 Kauppahuone Laakkonen Oy           10 000
 Rakennusmestarien Säätiö    5 000
 Sp-Rahastoyhtiö Oy  20 000

Liputusilmoitusten viivästymiset vaihtelivat noin kahdesta viikosta noin viiteen kuukauteen. Liputusilmoituksia ei ollut tehty arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Liputusvelvollisuutta koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää liikkeeseenlaskijan omistus- ja äänivaltarakenteen sekä siinä tapahtuvien muutosten läpinäkyvyyttä. Liputusvelvollisuuden perusteella julkistettavat tiedot voivat myös vaikuttaa kohdeyhtiön arvopaperien arvoon.

Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 38 §:n mukaan rikemaksun suuruus perustuu kokonaisarvioon. Rikemaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enintään 100 000 euroa. Rikemaksu tuomitaan maksettavaksi valtiolle.

Rikemaksujen määräämistä koskevat päätökset eivät ole lainvoimaisia. Päätöksistä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 30 päivän aikana niiden tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.

Liitteet

Finanssivalvonnan päätökset

Katso myös