Offentlig delgivning 11.4.2013 – 7/2013

Finansinspektionen begränsar Navi Group Oy:s verksamhet enligt verksamhetstillstånd och tillsätter ombud för bolaget

Finansinspektionen beslutade den 9 april 2013 att begränsa Navi Group Oy:s verksamhet enligt verksamhetstillståndet så att bolaget inte får tillhandahålla kapitalförvaltning till nya kunder eller ta emot nya medel för kapitalförvaltning av sina befintliga kunder. Beslutet om begränsning av verksamheten gäller till och med den 8 juli 2013 om inte Finansinspektionen fattar nytt beslut i ärendet före detta datum.

Dessutom har Finansinspektionen tillsvidare förbjudit Navi Group Oy att återbetala medel till bolagets kapitalförvaltningskunder. Beslutet gäller tills bolaget tillställer Finansinspektionen en tillförlitlig och omfattande redogörelse av de kundmedel som bolaget innehar.

Enligt Finansinspektionens uppfattning har Navi Group Oy i sin kapitalförvaltningsverksamhet inte iakttagit bestämmelserna om åtskiljning av kundmedel enligt 9 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster (747/2012). Skyldigheten att kundmedlen ska förvaras åtskilda från värdepappersföretagets egna medel är ett av de viktigaste kriterierna med tanke på investerarskyddet.

För att likabehandling av bolagets kunder ska tryggas är det nödvändigt att begränsa Navi Group Oy:s kapitalförvaltningsverksamhet medan ärendet utreds.

Ombud övervakar bolaget

Finansinspektionen har dessutom tillsatt advokat Jukka Laitasalo till ombud som övervakar Navi Group Oy:s verksamhet.

Upplysningar lämnas av

  • Esa Pitkänen, byråchef, telefon 010 831 5248 (övervakning av värdepappersföretag)
  • Erkki Kontkanen, ledande rådgivare, telefon 010 831 5260 (Finansinspektionens beslut)