Pressmeddelande 4.2.2022

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade Privanet Capital Markets Ab:s besvär över Finansinspektionens påföljdsavgift

Helsingfors förvaltningsdomstol meddelade den 1 februari 2022 sitt beslut om Privanet Capital Markets Ab:s (nedan även bolaget) besvär över den påföljdsavgift på 450 000 euro som Finansinspektionen påförde bolaget i juli 2020.

Enligt Finansinspektionens beslut hade Privanet Capital Markets Ab under 2015–2017 brutit mot och försummat flera bestämmelser i värdepappersmarknadslagen och lagen om investeringstjänster. Bolaget hade lämnat flera osanna och vilseledande uppgifter i marknadsföringen och försäljningen av Lapis Rakennus Holding Oy:s aktier och Lapis Rakennus Oy:s skuldförbindelser. Bolaget hade dessutom försummat sina skyldigheter i hanteringen av intressekonflikter.

I sina besvär hade Privanet Capital Markets Ab primärt yrkat att Helsingfors förvaltningsdomstol upphäver den gemensamma påföljdsavgift som Finansinspektionen påfört och ändrar Finansinspektionens beslut till denna del och sekundärt att påföljdsavgiftens belopp sänks. Bolaget överklagade inte Finansinspektionens beslut av den 1 juli 2020 om den offentliga varningen, och till denna del har Finansinspektionens beslut vunnit laga kraft.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade den 1 februari 2022 Privanet Capital Markets Ab:s besvär. Förvaltningsdomstolen anser att Finansinspektionen har fattat sitt beslut med vederbörlig hänsyn till omständigheter som är relevanta för en samlad bedömning av påföljdsavgiftens belopp och har med stöd av sin prövningsrätt kunnat påföra bolaget en gemensam påföljdsavgift på 450 000 euro.

Förvaltningsdomstolens beslut har inte vunnit laga kraft. Beslutet kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvären ska lämnas in inom 30 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.

Finansinspektionen återkallade den 7 oktober 2020 Privanet Capital Markets Ab:s verksamhetstillstånd för värdepappersföretag på bolagets egen ansökan. Privanet Capital Markets Ab:s nuvarande firma är PCM Holding Oy.

Närmare upplysningar lämnas av

chefen för juridiska enheten Tero Kurenmaa.
Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilagor

Förvaltningsdomstolen beslut (på finska)
Finansinspektionens pressmeddelande 2.7.2020