Pressmeddelande 7.9.2023

Pohjola Försäkring Ab har meddelats en offentlig varning för försummelse att iaktta vissa bestämmelser om tidsfrister i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och bestämmelser om företagsstyrningssystemet

Finansinspektionen har meddelat Pohjola Försäkring Ab en offentlig varning. Bolaget har inte påbörjat utredningen av ersättningsärenden, meddelat beslut eller sänt de föreskrivna handlingarna till den behöriga besvärsinstansen inom de tidsfrister som anges i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Bolaget har inte heller haft tillräcklig intern kontroll över ersättningsverksamheten och rapporteringen eller sådana informationssystem som levererar tillräckligt tillförlitlig information om ersättningsverksamheten.

Syftet med de tidsfrister som anges i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är att påskynda handläggningen av ersättningsärenden och meddelandet av beslut samt förbättra förverkligande av ändringssökandenas rättsskydd. Syftet med företagsstyrningssystemet är att säkerställa att bolaget leds enligt sunda och försiktiga affärsprinciper och att dessa principer ska iakttas i bolagets verksamhet.

Pohjola Försäkring Ab har i en längre tid och i betydande utsträckning försummat att iaktta vissa bestämmelser om tidsfrister i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Mellan april 2020 och maj 2021 och mellan januari och november 2022 har bolaget vid flera tillfällen försummat att påbörja utredningen av ersättningsärenden utan dröjsmål och senast inom sju vardagar efter det att ärendet väcktes. Vidare har bolaget under 2019–2022 vid flera tillfällen försummat att meddela föreskrivna beslut utan dröjsmål och senast inom 30 dagar efter att ha fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet. Dessutom har bolaget mellan januari 2019 och mars 2021 i flera besvärsärenden underlåtit att sända de föreskrivna handlingarna till besvärsinstansen inom 30 dagar efter det att besvärstiden har gått ut, eller i ärenden som förutsatte tilläggsutredning, senast 60 dagar efter det att besvärstiden har gått ut. Under 2019–2022 har bolaget också försummat att iaktta bestämmelser i försäkringsbolagslagen och i kommissionens förordning (EU) 2015/35, då det inte har haft tillräcklig intern kontroll över ersättningsverksamheten och rapporteringen i anslutning till lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och inte heller haft informationssystem som skulle ha levererat tillräckligt tillförlitlig information om iakttagande av två tidsfrister.

I det aktuella ärendet tillämpliga bestämmelser har det inte stadgats att en påföljdsavgift kan påföras i stället för offentlig varning. Finansinspektionen har meddelat Pohjola Försäkring Ab en offentlig varning för försummelserna. Beslutet om offentlig varning har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från att ha tagit del av beslutet. Information om huruvida beslutet har vunnit laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschef Janne Häyrynen.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Se också