Tillsynsmeddelande 17.5.2022 – 27/2022

Förordningen om bedömning av internmetoden har trätt i kraft

Europeiska kommissionen har gett en delegerad förordning (EU) 2022/4391 med avseende på den tekniska tillsynsstandarden om metoderna för bedömning av internmetoden (IRB). Förordningen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 18 mars 2022 och grundar sig på Europeiska bankmyndighetens (EBA) utkast till den tekniska tillsynsstandarden EBA/RTS/2016/03 som publicerades den 21 juli 2016.  

Förordningen trädde i kraft den 7 april 2022. Den utgör ett viktigt led i arbetet för att säkerställa att bedömningen av internmetoderna är enhetlig. Finansinspektionen har tidigare rekommenderat2 att tillsynsobjekten beaktar utkastet till den tekniska tillsynsstandarden EBA/RTS/2016/03 i utveck­lingen av sina riskklassificeringssystem. Den förordning som nu trädde i kraft är direkt bindande för Finansinspektionen och Finansinspektionen kommer i fortsättningen att bedöma regelefterlevnad av internmetoderna enligt förordningen.

Förordningen innehåller ändringar, omformuleringar och preciseringar i förhållande till det utkast som tidigare användes.

Närmare upplysningar lämnas av

Heli Hyykky, bankinspektör, tfn 09 183 5240 eller heli.hyykky(at)fiva.fi

Bilaga

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 5/2019

1 Förordning (EU) 2022/439 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för specificering av den bedömningsmetod som behöriga myndigheter ska följa när de bedömer huruvida kreditinstitut och investeringsföretag uppfyller kraven när det gäller att använda internmetoden.

2 Föreskrifter och anvisningar 5/2019 i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning.