Valvottavatiedote 19.9.2022 – 41/2022

Muutoksia EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyviin määräyksiin ja ohjeisiin 5/2019

Finanssivalvonta on tehnyt muutoksia EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyviin määräyksiin ja ohjeisiin 5/2019.

Muutoksilla saatetaan voimaan EKP:n 25.3.2022 antamat päivitykset ”Suuntaviivoihin siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin”. Päivitykset liittyvät pääsääntöisesti likviditeettiriskivaatimuksiin.

EKP antoi 25.3.2022 myös päivitykset ”Suosituksiin yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin”. Finanssivalvonta soveltaa edellä mainittuja EKP:n suosituksia harkitessaan yksittäisten vähemmän merkittävien luottolaitosten lupahakemuksia.

Myös kolme Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ohjetta sisällytetään osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa. Finanssivalvonta on jo aiemmin ilmoittanut EBAlle tulevansa noudattamaan kyseisiä ohjeita.

  • Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bc artiklassa tarkoitetutun riskienmittausmallin syöttötietojen käyttöä koskevista kriteereistä (EBA/GL/2021/07)
  • Ohjeet laitoksille aiheutuvien riskien vaihtoehtoisen käsittelyn soveltamista koskevista edellytyksistä sellaisten suurten asiakasriskien osalta, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 575/2013 403 Artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin "kolmen osapuolen takaisinostosopimuksiin" (EBA/GL/2021/01)
  • Ohjeet niiden kriteerien määrittämiseksi, joilla arvioidaan poikkeukselliset tapaukset, joissa laitokset ylittävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 Artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suurten asiakasriskien sallitun enimmäismäärän, ja määräaika sekä toimenpiteet, joilla palataan noudattamaan asetuksen (EU) N:o 575/213 396 artiklan 3 kohdan säännöksiä (EBA/GL/2021/09).

Määräyksiin ja ohjeisiin on myös tehty teknisiä täsmennyksiä. Muun muassa omiin varoihin liittyvästä luvusta on poistettu vanhentuneita siirtymäsäännöksiä ja samalla luvun sisältöä on ryhmitelty uudelleen. EU:n vakavaraisuusasetuksen määräyksenantovaltuutusten nojalla annettujen määräysten kohdalle on lisätty viittaukset myös Finanssivalvonnan kansallisiin määräyksenantovaltuutuksiin.

Näitä määräyksiin ja ohjeisiin tehtyjä muutoksia sovelletaan 1.10.2022 alkaen.

Lisätietoja antaa

Taina Erovaara-Williams, johtava sääntelyasiantuntija, puhelin 09 183 5422 tai taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet