Ennen kuin ostat vakuutuksen

Mitä tietoja minun pitää saada vakuutuksesta ennen ostoa?

Vakuutusyhtiön on annettava sinulle vakuutuksen valitsemisen kannalta tarpeelliset tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi

  • tiedot tarjottavista vakuutustuotteista
  • tiedot vakuutusmaksuista
  • tiedot sopimusehdoista
  • tiedot vakuutusturvan olennaisista rajoitteista.

Vakuutusyhtiön on yleensä selvitettävä, johtaisiko tarjottu vakuutus päällekkäiseen vakuutusturvaan sinulla jo olevien vakuutusten kanssa.

Se, mitä tietoja yhtiön kussakin yksittäisessä myyntitilanteessa tulee antaa, riippuu vakuutuksen laadusta ja vakuutuksen ottamiseen liittyvistä olosuhteista. Pelkkien vakuutusehtojen antaminen ei kuitenkaan riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta.

Mitä tietoja minun pitää antaa vakuutusyhtiölle ostaessani vakuutuksen?

Sinun tulee antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin. Sinun pitää antaa esimerkiksi terveydentilastasi totuudenmukainen tieto, koska henkilövakuutuksissa vakuutettava riski perustuu merkittävältä osalta vakuutettavan henkilön terveydentilaan. Puutteellisten tietojen antaminen voi pahimmillaan johtaa mahdollisten vakuutuskorvausten epäämiseen joko osittain tai kokonaan.

Mikä on vakuutuskirja?

Vakuutuskirja sisältää tiedot vakuutussopimuksen keskeisestä sisällöstä, kuten sopimusosapuolista, vakuutusmuodosta, vakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksusta sekä muista mahdollisista vakuutusta koskevista erityisistä ehdoista. Vakuutusyhtiön pitää antaa vakuutuskirja, kun sopimus on syntynyt.

Mikä merkitys on vakuutussopimuksen ehdoilla?

Vakuutuksen sopimusehdot määrittelevät, millä ehdoilla vakuutuksesi on voimassa. Niissä määritellään esimerkiksi

  • mitä korvataan
  • mitkä ovat vakuutetun velvollisuudet
  • vakuutusturvan erityiset rajoitukset.

Vakuutusyhtiön on annettava sopimusehdot viivytyksettä, kun sopimus on syntynyt.