Valvottavatiedote 18.3.2022 – 16/2022

Eläkesäätiöiden, eläkekassojen, sairauskassojen sekä hautaus- ja eroavustuskassojen määräyksiin ja ohjeisiin sekä tiedonkeruutaulukoihin ja niiden täyttöohjeisiin muutoksia

Seuraaviin Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin on tehty muutoksia. Muutokset tulevat voimaan 31.3.2022.

 • Määräykset ja ohjeet 11/2021 Lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallinto
 • Määräykset ja ohjeet 12/2021 Sairauskassojen ja hautaus- ja eroavustuskassojen hallinto
 • Määräykset ja ohjeet 15/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläke- ja lisäeläkekassat, eläke- ja lisäeläkesäätiöt
 • Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat
 • Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
 • Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Määräykset ja ohjeet 11/2021 Lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallinto 

Määräykset ja ohjeet 11/2021 on laadittu vastaamaan nykyistä Finanssivalvonnan ohjeistusta määräyksistä ja ohjeista.

Luku 4 Sääntöjen vahvistaminen

Määräyksenantovaltuus on uusi. Sääntöjen vahvistamisesta on annettu aiemmin valvottavatiedote 45/2018 (4.9.2018). Määräykset ja ohjeet vastaavat pääosin aiemmin tiedotteessa olleita vaatimuksia sääntömuutoshakemuksesta ja hakemuksiin liitettävistä selvityksistä ja asiakirjoista.

Luku 5 Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen johdon kelpoisuus

Uudet määräykset muuttavat eniten B-laitoksien ja pienten AB-laitoksien johdon kelpoisuuden arviointia. Määräykset ovat linjassa työeläkevakuutusyhtiöiden ja lisäeläkelaitosten (IOPR II) johdon kelpoisuutta koskevien määräyksien kanssa. Määräykset on laadittu siten, että johdon kelpoisuusedellytyksien arvioinnissa on osin mahdollisuus ottaa huomioon suhteellisuusperiaate. 

Eläkesäätiön tai -kassan johdon on aiemmasta poiketen täytettävä vaatimukset, eikä enää riitä, että eläkelaitoksen palveluksessa on riittävän päteviä ja kokeneita neuvonantajia. Johdon kelpoisuuden edellytykset ovat aiempaa tiukempia erityisesti asiantuntemuksen eli hallituksen jäsenten työeläkealan tuntemuksen sekä hallituksen sijoitustoiminnan tuntemuksen osalta. Uutena asiana on määrätty toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kelpoisuudesta.

Uusien säännösten mukaan eläkelaitos tekee kelpoisuuden arvioinnin perusteluineen ja antaa vakuutuksen henkilön kelpoisuudesta. Eläkelaitos toimittaa vakuutuksen perusteluineen ja johdon muutosilmoituksen Finanssivalvontaan viimeistään kaksi viikkoa ennen henkilön aloittamista tehtävässään.  

Luku 6 Sisäinen valvonta ja luku 8 Riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan määräykset ja ohjeet on soveltuvin osin yhdenmukaistettu vastaamaan työeläkevakuutusyhtiöiden, Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallinnon määräyksiä ja ohjeita (2/2017, 10/2017 ja 8/2018). Jatkossa myös eläkelaitoksilta edellytetään kirjallisia sisäisen valvonnan toimintaperiaatteita. Uutena asiana on määräykset ja ohjeet compliance-toiminnosta.

Lisäksi jatkossa eläkelaitoksilta edellytetään kirjallisia riskienhallinnan toimintaperiaatteita osana riskienhallinnan järjestämistä. Uutena asiana on lisätty ohjeet riski- ja vakavaraisuusarviosta.  

Luku 7 Sisäinen tarkastus

Ohjeissa suositetaan eläkelaitoksille sisäisen tarkastuksen järjestämistä.  

Luku 9 Sijoitustoiminnan järjestäminen

Luvun rakenne ja sisältö noudattaa soveltuvilta osin työeläkeyhtiöiden hallinnon määräyksiä ja ohjeita (2/2017). 

Luku 10 Hakemus vakuutuskannan luovuttamiseksi

Luvussa annetaan määräykset vakuutuskannan luovuttamista koskevasta hakemuksesta ja hakemuksessa tarvittavista selvityksistä sekä ohje hakemuksen toimittamisesta Finanssivalvonnalle.

Määräyksissä on huomioitu eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain mukaiseen vakuutuskannan luovuttamista koskevaan sopimukseen sisältyvät tiedot. Niissä on huomioitu myös lain Finanssivalvonnan suostumuksella mahdollistamat vakuutuskannan luovuttamisen kolmen vuoden karenssiaika ja vakuutuskannan kuutta kuukautta myöhäisempi siirtoajankohta. Lisäksi aiempaa määräystä hakemuksesta on täydennetty lisätiedoilla, joita vakuutuskannan luovutuksissa on yleisesti jouduttu pyytämään.

Luku 11 Vakavaraisuuspääoman ylitteen palauttaminen osakkaille ja sisäinen siirto  

Luvussa esitetään Finanssivalvonnan tulkinta vakavaraisuuspääoman ylitteen palauttamisen edellytyksistä osakkaille. Ohje vakavaraisuuspääoman ylitteen palauttamista koskevaan hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä vastaa pääosin aiempia ohjeita. Myös määräys AB-eläkelaitosten sisäistä siirtoa koskevasta hakemuksesta ja siinä annettavista selvityksistä vastaavat pääosin aiempia määräyksiä. Näitä ohjeita ja määräyksiä on täydennetty joillakin asian arviointiin tarvittavilla selvityksillä.

Määräykset ja ohjeet 12/2021 Sairauskassojen ja hautaus- ja eroavustuskassojen hallinto

Määräykset ja ohjeet on laadittu vastaamaan nykyistä Finanssivalvonnan ohjeistusta. Soveltamisalaan on lisätty sairauskassat. Niiden osalta uutena asiana ovat määräykset sijoitussuunnitelmasta ja ohjeet omaisuudenhoitosopimuksista.

Sekä sairauskassojen että hautaus- ja eroavustuskassojen osalta uutena asiana ovat vakuutuskassan sääntöjen vahvistamishakemuksia koskevat määräykset ja ohjeet. Luku asiakirjojen toimittamisesta on siirretty määräyksiin ja ohjeisiin 4/2015.

Määräykset ja ohjeet 15/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläke- ja lisäeläkekassat, eläke- ja lisäeläkesäätiöt

Määräyksiä ja ohjeita 15/2012 on muutettu vastaamaan STM:n uutta asetusluonnosta. Jatkossa määräyksissä ja ohjeissa on eläke- ja lisäeläkelaitoksille yhteinen tulos- ja tasekaava. Yksittäisiä tuloslaskelman ja taseen täyttöohjeita on myös yhtenäistetty.

Luku 14 Eläkesäätiöiden toimintakertomus ja liitetiedot on poistettu. Jatkossa eläke- ja lisäeläkelaitoksille on yhteinen luku 13 toimintakertomuksesta ja liitetiedoista.

Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavien työkyvyn ylläpitoon tähtäävistä toiminnoista aiheutuneiden kulujen kohdistamista on päivitetty vastaamaan määräyksiä ja ohjeita 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt.

Lisäksi edellä mainituista hoitokuluista on poistettu tutkimuksesta aiheutuneet kulut ja kriteeri. KILA:n yleisohjeet on siirretty ohjeiksi. Myös määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät liitteet 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1 ja 2.4 on muutettu vastaamaan STM:n asetusta.

Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Sairauskassat ja hautaus- ja ero-avustuskassat

Määräyksiä ja ohjeita 16/2012 on muutettu vastaamaan STM:n uutta asetusluonnosta. Jatkossa määräyksissä ja ohjeissa on sairauskassoille ja hautaus- ja eroavustuskassoille yhteinen tulos- ja tasekaava. KILA:n yleisohjeet on siirretty ohjeiksi.

Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 

Määräyksiin ja ohjeisiin 4/2015 on siirretty päivitetystä määräys- ja ohjekokoelmasta vakuutuskassalain alaisille hautaus- ja eroavustuskassoille luku vakuutusvalvonnalle toimitettavista asiakirjoista.

Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty lisäys lisäeläkesäätiön ja -kassan kateluettelon toimittamisesta. Määräyksistä ja ohjeista on poistettu liitetaulukoiden kuvat. Excel-taulukot sijaitsevat jatkossa määräysten ja ohjeiden lomakkeista, ja liitteet listataan määräysten ja ohjeiden luvussa Liitteet ilman kuvia lomakkeista.

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 on tehty vain lain vaatimat muutokset. Tiedonkeruulomakkeisiin ja niiden ohjeisiin on tehty lakimuutoksesta aiheutuneet päivitykset. Lisäksi niiden ohjeita on muutettu lomakepäivitysten mukaisiksi.

Lomakkeen VF06f-ohjeisiin päivitetään laskuperusteviittausten kohtien numerot STM:n annettua asetuksen laskuperusteista.

Lakimuutosten lisäksi VO04-tiedonkeruulomakkeeseen on lisätty MEL-vakuutettujen lukumäärä Merimieseläkekassan ilmoitettavaksi tiedoksi.

Työeläkevakuutusyhtiöiden VP-tiedonkeruun ennakkotietojen toimittamisesta on luovuttu ja lopullisten tietojen palautusviivettä on lyhennetty työeläkejärjestelmän kustannustenjakojen aikataulumuutosten mahdollistamana. Lisäksi VP02-tiedonkeruulomakkeen terminologiaa on päivitetty.

Muutetut lomakkeet ja ohjeet päivitetään Finanssivalvonnan sivuille ja Jakelu-palveluun viimeistään ennen ensimmäistä raportointiajankohtaa. Raportointitiedotteella kerrotaan tarkemmat tiedot.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.3.2022.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu lausuntoyhteenveto. Lausuntoyhteenveto on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

 • Määräykset ja ohjeet 11/2021: Marja Koponen, johtava lakimies, marja.koponen(at)finanssivalvonta.fi
 • Määräykset ja ohjeet 12/2021: Raili Holmström, vastuuvalvoja, raili.holmstrom(at)finanssivalvonta.fi
 • Määräykset ja ohjeet 15/2012, 16/2012, 4/2015, 1/2011 sekä VA-, VB-, VD- ja KA-tiedonkeruulomakkeet: Marketta Lindén, johtava tilinpäätösasiantuntija, marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi
 • VF- ja VL-tiedonkeruulomakkeet ja -ohjeet: Anna Sinersalo, matemaatikko, anna.sinersalo(at)finanssivalvonta.fi
 • VO-tiedonkeruulomakkeet ja -ohjeet: Johanna Korhonen, riskiasiantuntija, johanna.korhonen(at)finanssivalvonta.fi
 • VP tiedonkeruulomakkeet ja ohjeet: Satu Korhonen, johtava matemaatikko, satu.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet